Žiupsnelis biobibliografijos žinių

Gimiau 1952 02 17 Pasvalyje, Šiaurės Lietuvoje. Baigęs Pasvalio vidurinę mokyklą (1969), Vilniaus universitete studijavau žurnalistiką ir lietuvių filologiją. Laimingai teko būti su tais žmonėmis, kurie kaip tik tuomet įkūrėm Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvą: ji man buvo ir tebėra itin svarbi. Dirbau universitete, kultūrinių bei literatūrinių laikraščių, žurnalų redakcijose, ilgiausiai (su trumpomis pertraukomis 15 metų) – Literatūros ir meno savaitraštyje, buvau ir jo vyriausiasis redaktorius. Nuo 1996 m. esu atsidėjęs vien literatūrinei kūrybai.

Lietuvos rašytojų sąjungos (1988), Lietuvių PEN centro (2002), Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos (2004) narys, Vidurio Europos poetų judėjimo Cap à l'Est (vienijančio prancūziškai bendraujančius poetus) narys steigėjas (2002).


Kaip poetas debiutavau 1974 metais. Pirmoji eilėraščių knyga leidykloje buvo įkalinta septyneriems metams: nuosprendis – „idėjiškai ir meniškai (!) nebrandi”. Tačiau, vos tik išėjusi – Slenka žaibas (Vaga, 1983), – vis dėlto pelnė 1984 m. Zigmo Gėlės premiją, skiriamą už stipriausią poezijos debiutą.

1986–2005 m. išleidau dar šiuos poezijos rinkinius:
      Voro stulpas (Vaga, 1986);
      Suopiai gręžia dangų (Vaga, 1988);
      Užkalbėti juodą sraują (1989);
      Išeinančios pušys (Vyturys, 1992);
      Alkanoji linksniuotė (Vaga, 1993);
      Užkalinėti (Vaga, 1998; 1999 m. Salomėjos Nėries premija);
      Ant balto dugno (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla (rsleidykla@is.lt), 1999);
      lėmeilėmeilėmeilė (Vaga (vaga@post.omnitel.net), 2002);
      Būtasis nebaigtinis = Imparfait / Į prancūzų k. vertė Genovaitė Dručkutė = Traduit du lituanien par Genovaitė Dručkutė; Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė = Mise en page Sigutė Chlebinskaitė. - Vilnius: Petro ofsetas, 2003. - 49 p.
    iš naminio audimo dainos: kompozicija poeto balsui ir skambančiai gausai / Vladas Braziūnas, Algirdas Klova, folkloro grupė Vydraga; dailininkė Sigutė Chlebinskaitė. - Vilnius: Vaga, 2005. - Su kompaktine plokštele (CD).


Poemos Karilionas tūkstančiui ir vienai aušrai (2002) rankraštis laimėjo Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos prie Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos surengtą literatūros kūrinių konkursą, skirtą Lietuvos valstybės 750 metų jubiliejui. Išleista: Karilionas tūkstančiui ir vienai aušrai: [poema] // Vilnius: Kronta, 2003. - 37 p. - (Lietuvos tūkstantmečio programos leidinys).

Eilėraščių rinkinys Būtasis nebaigtinis = Imparfait, Alicijos Rybalko poezijos rinktinės Eilėraščiai = Viersze vertimas ir Raimondo Jonučio kūrybos rinkitinės Aušra kambary be langų sudarymas bei parengimas įvertinti 2003 m. Jotvingių premija.

2005 m. pelnytas Tarptautinio Vilenicos literatūros festivalio (Slovėnija) Vilenicos krištolo prizas už festivalio almanache skelbtus eilėraščius ir autorinį jų pateikimą.


2005 m. pasirodė Aksinijos Michailovos sudaryta mano eilėraščių rinktinė Поезия / Превод от литовски: Аксиния Михайлова; консултант по езика Лайма Масите; под редакцията на Кирил Кадийски. – София: Нов Златорог, 2005. – (dvidešimties Europos poetų serija Ars poetica europea XX).

Drauge su užsienio, daugiausia Makedonijos, kolegomis vykdydamas tarptautinį projektą Babylonia. Čia 2003 m. yra išėjusios internetinės mano eilėraščių knygos, pvz., lietuvių ir kroatų (vertė Mirjana Bračko; prieiga per internetą: www.e-books.com.mk/01poetry/braziunas/02/sodrzini.asp?lang=eng), taip pat lietuvių ir gruzinų (vertė Meri Šalvašvili), lietuvių ir lenkų (vertė Teresa Dalecka), lietuvių ir prancūzų (vertė Genovaitė Dručkutė), lietuvių ir rusų (vertė Vitalijus Asovskis, Dmitrijus Bakas, Valerijus Izegovas) kalbomis. Šios knygos išleistos ir kompaktine ploštele.


Esu skelbęs baltarusių, kroatų, latgalių, latvių, lenkų, prancūzų, rusų, serbų, ukrainiečių poezijos vertimų, – nurodau tik tuos, kurie versti iš originalo kalbos (latvių, rusų, ukrainiečių, baltarusių – verčiau ir prozą).

1990 m. Vyturio leidykloje išėjo ukrainiečio Jurijaus Ščerbako apysaka Černobylis, 1989 m. – latvio Ojaro Mednio tremties dienoraštis).

Drauge su Sigitu Geda ir Kęstučiu Nastopka išvertėme Baltijos asamblėjos literatūros premijos laureato, latvių poeto Uldžio Bėrzinio (Uldis Bērziņš) rinktinę (Baltos lankos, 1997).

Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla 2003 m. išleido mano verstą lenkiškai rašančios, dabar Miunsteryje (Münster, Vokietija) gyvenančios Lietuvos poetės (šiaip vilnietės) Alicijos Rybalko (Alicja Rybałko) poezijos rinktinę: Rybałko, Alicja. Eilėraščiai = Viersze: Rinktinė = Wybór: Lenkų ir lietuvių kalbomis / Į lietuvių kalbą vertė = Przeklad na język litewski Vladas Braziūnas. - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla = Wydawnictwo związku pisarzy Litwy, 2003. - 288 p.

2004-2005 m. išėjo šios mano verstos knygos:

Skujenieks, Knuts. Aš esu toli viešėjęs: eilėraščių rinktinė / Sudarė Vladas Braziūnas; iš latvių k. vertė Vladas Braziūnas, Sigitas Geda. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004;

Marti, Kurt. Štai eina žmogus // Va ain žmogs: eilėraščių rinktinė / Iš vokiečių k. į lietuvių k., iš Berno vokiečių k. į lietuvių k. šiaurės panevėžiškių tarmę vertė Vladas Braziūnas, Markus Roduner. – Šiauliai: Saulės delta, 2004;

Rokpelnis, Jānis. Lyrika: eilėraščių rinktinė / Iš latvių k. vertė Vladas Braziūnas. – Vilnius: Petro ofsetas, 2005.


Už ukrainiečių poezijos vertimus 2002 m. man paskirta Taraso Ševčenkos (bendro Lietuvos ir Ukrainos) fondo premija.

Naujausi apdovanojimai už literatūros vertimus:

2006 m. Latvijos rašytojų sąjungos Metų (2005) literatūros apdovanojimas už viso gyvenimo indėlį į latvių literatūros vertimus;

2006 m. Tarptautiniame Poezijos pavasario festivalyje (Lietuva) – Auksakalių gildijos Meno niša ir Lietuvos rašytojų sąjungos prizas Už pasaulio poezijos vertimus į lietuvių kalbą (Lirika = Lyrika / Jānis Rokpelnis. Leidykla Petro ofsetas, 2005).


Yra mano rengtų poezijos, literatūros, kultūros almanachų, antologinių rinkinių, rinktinių. Jau išleista:
      Kasparas, Rimantas. Žvaigždynų ratas: Lyrika, satyra, kritika / Sudaryt. Vladas Braziūnas. - Vilnius: Vaga, 1985;
      Namai, kuriuose visados: [ekologinės jaunųjų lietuvių poetų kūrybos antologija] / Sudaryt. Vladas Braziūnas. - Vilnius: Vyturys, 1989;
      Mes esam šiaurės krašto: Pasvaliečių literatūros almanachas, skiriamas Pasvalio miesto įkūrimo 500-mečiui / Sudarė Vladas Braziūnas, Mykolas Karčiauskas, Albinas Kazlauskas, Eugenijus Matuzevičius; Parengė Vladas Braziūnas. - Vilnius, Danielius, 1997;
      Mes esam šiaurės krašto: Kultūros atminties almanachas / Sudarė ir parengė Vladas Braziūnas. - Vilnius: Danielius, 1998;
      Poezijos pavasaris 2001 / Sudaryt. Vladas Braziūnas, Eugenijus Ališanka (Poezijos pavasario svečių kūryba). - Vilnius: Vaga, 2001.
    Jonutis, Raimondas. Aušra kambary be langų: Eilėraščių rinktinė. Laiškai / Sudarė ir parengė Vladas Braziūnas. - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003. - 311 p.: iliustr. Apie: http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=2958&kas=straipsnis&st_id=2775;
http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=2965&kas=straipsnis&st_id=3077

Esu vienas iš Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos steigėjų (1970), tarpą buvau jos vadovas. Dalyvavau keliolikoje kompleksinių bei etnografijos, tautosakos ekspedicijų (Lietuvoje ir etninėse lietuvių žemėse Baltarusijoje), rengtų Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos, Kraštotyros ir paminklų apsaugos draugijos (buvau jos prezidiumo narys), jos Vilniaus miesto skyriaus, Lietuvių kalbos ir literatūros instituto (dabar – Lietuvių kalbos bei Lietuvių literatūros ir tautosakos institutai), Lietuvos konservatorijos (dabar – Lietuvos muzikos akademija) ir kitų. Daugiausia užrašinėjau tautosaką, vadovavau kompleksinių kraštotyros ekspedicijų tautosakininkų grupėms. Mano užrašytos tautosakos spausdinta akademinio Lietuvių liaudies dainyno tomuose, Vilniaus universiteto leidiniuose Šutų šnektos tekstai (1977; redaktorių kolegijos narys), Joniškėlio apylinkių šnektos tekstai (1982) ir kitur. Drauge su A.Ylekyte (vėliau Braziūnienė) ir V.Mačiekumi redagavau mokymo priemonę istorikams, ekonomistams, sociologams, filologams Ekonominė ir istorinė-etnografinė Joniškėlio apylinkės charakteristika (1980). Mano etnologinių straipsnių skelbta knygoje Aš išdainavau visas daineles: Pasakojimai apie liaudies talentus – dainininkus ir muzikantus (1985), Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto leidinyje Tautosakos darbai ir kitur.

Esu ir dainų tekstų autorius. Už juos 1982 m. skirta Lietuvoje pagrindinė – Stasio Šimkaus – premija (su kompozitoriumi Algirdu Martinaičiu). Pelnyta ir kitų apdovanojimų, pavyzdžiui, 1996 m. – pirmoji premija Baltijos šalių studentų dainų šventės konkurse, 1998 m. pirmoji premija Pasaulio lietuvių dainų šventės konkurse (abukart su kompozitoriumi Vaclovu Augustinu)…

Vilnius, 2006.VIII.3