Vladas Braziūnas


Vertė / Translated by / Traduit par Silke Liria Blumbach

Portret grupi


për Algimantas Aleksandravičius fillimi përfundimtar: shfaqe - rrjedhin ujërat humori i frikësuar, bravat e mbyllura fort, pëllëmba në një dorë të mbledhur si lupë, një grusht konvulsiv, grusht gruaje, dil, shiko, njollat e vapës së dritës përpiqen të bisedojnë me medituesin, duket, të gjithë gjejnë veten para lenteve, të fshehur prapa një maske, shkasin në zonën e errësisë, autori pret për shi, ndoshta do ta lajë të pastër, shkasin në rrjedhat e tij të larët lakuriqët, të pangushëlluarit, të papërkthyeshmit në gjuhë familjare për ne, e gjitha që ka rëndësi është drita e ardhur nga terri përfundimtar, vetëm syri vetëm gjysmë syri ndriçon njr gjysmë shikimi fundoset në trupin e një kalamai, rrudha, re të rrudhosura të mbushura me shi, të pakulluar, marrëdhënie subjektive lidhje shkakësore por të padukshme, trysni e syrit rritet batica ngritet, zbatica eksplodon, na rrëmben me vetë

Fabijoniškės, 2000.XI.29–XII.1Vladas Braziūnas

grupinis portretas


Algimantui Aleksandravičiui paskutinė pradžia: vaidenasi – vandenys sklendžia išsigandusi nuosaka, sklendės kietai užšautos, delnas į saują, mėšlungišką kumštį, moteris kumši, išeik pažiūrėk, šviesokaitos dėmės mėgina susikalbėti su medituojančiais, regis, visi atsidūrę prieš objektyvą, slepias už kaukės, plaukia į neryškumo zoną, autorius laukia lietaus, gal atplaus, atplukdys čiurkšlėmis išsipraususius nuogus, neguodžiamus, nebeišverčiamus į mums suprantamą kalbą, svarbi tik šviesa atsklindanti iš tamsumos paskutinės, tik akį tik pusę akies, pusę žvilgsnio apšvietusi grimzta į kūdikio kūną, raukšles, susiraukšlijusius debesis neišsilijusius, neišsisakiusius, santykis subjektyvus priežastingi ryšiai, bet nematomi, kyla akispūdis potvynis kyla, atoslūgis sprogsta, nusineša mus

Fabijoniškės, 2000.XI.29–XII.1

Braziūnas, Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. - Vilnius: Vaga, 2002. - P.128;
Braziūnas, Vladas. Geltonas žiburys [elektroninė knyga] / Į lenkų kalbą vertė Teresa Dalecka = Żółte światło / Przełożyła z litewskiego Teresa Dalecka. – Skopjė: Blesok, 2003. – Prieiga per internetą (žiūrėta 2004.IV.5): http://www.e-knigi.com.mk/01poetry/braziunas/04/sodrzini.asp?lang=mac (lietuvių k.); http://www.e-knigi.com.mk/01poetry/braziunas/04/sodrzini.asp?lang=eng (lenkų k.);
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 218. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.24) eilėraštį skaito autorius.