Vladas Braziūnas


Translated by Jonas Zdanys


Like Us

we are now at least four: our souls and their two tired friends, two bodies desired and cursed, and sung about but exactly as unfamiliar – like us

Vladas Braziūnas


kaip mes

mes bent jau keturiese: mūsų sielos ir du pavargę jų vergai, du kūnai geisti ir prakeikti, ir apdainuoti bet lygiai nepažįstami – kaip mes

Braziūnas, Vladas. fontes amoris: [eilėraščiai]. – Vilnius: Petro ofsetas, 2012. – P. 31.