Vladas Braziūnas


Translated by Jonas Zdanys


Gray Droning

flutes and wells, panpipes and a shouting wind papyruses, dead writings moldy along the edges an unfamiliar land, a hunting falcon on the arm gullible, but God’s son, tears sharp as splinters stairs, hanging in the air, crusted with years and dust freedom and resistance, the bullet that struck the bullet

Maladečina–Minsk–Orša, 2009.XI.22–23Vladas Braziūnas


pilkas gaudesys

fleitos ir šuliniai, skudučiai ir ūkiantys vėjai papirusai, mirusie raštai, iš krašto apipelėję kraštas nepažinus, ant rankos medžioklinis sakalas žioplas, bet Dievo sūnus, ašaros, aštrios kaip atskalos laiptai, pakibę ore, metais aplipę ir dulkėm laisvė ir atspara, kulkai pataikius į kulką

Maladečina–Minskas–Orša, 2009.XI.22–23

Braziūnas, Vladas. fontes amoris: [eilėraščiai]. – Vilnius: Petro ofsetas, 2012. – P. 50.