Vladas Braziūnas


Translated by Jonas Zdanys


Cancelled Danger

bow down: each is holy who has a shadow soul or ghost: happy – lifted by death his experience – pilgrim traveling sand creeping on dunes – the advice of the precipice sores don’t ache: language like flasks, the homunculus always more depraved with the elegiac grass flute Munk already like lukewarm tea hackneyed by epigons having squeezed out a shout – ameliorated Leta the skiff floats off with the oars of an elegiac distych there, where Ararat’s high forehead does not wait she is purchased, she is Allah’s, the invisible merchant’s deluge is canceled – that evening tear in the portal of evening , having stepped on the serpent, live tribes, midnight festival’s silent reeds bow down: each is holy who has a shadow sinks and sinks and sinks into living sand

Vladas Braziūnas


pavojus atšaukiamas

lenkitės: šventas kiekvienas, kas turi šešėlį sielą ar vėlę: laimingas – iškėlė mirtis jo patirtis – maldininkas keliaujantis smėlis šliaužiantis kopom – ezopinė kriaušio tartis opos nesopa: kalbos, tarsi kolbos, homunkulas vis ištvirkyn su elegine smilgos fleita jau kaip drungna arbata epigonų nuvalkiotas Munkas riksmą išsunkęs – numelioruota Leta luotas išplaukia eleginio disticho irklais ten, kur nelaukia aukšta Ararato kakta ji nupirkta, ji – Alacho, nematomo pirklio tvanas atšaukiamas – vakaro ašara ta vakaro priešangy angį užmynę, gyvenkit gentys, naktovidžio šventėje tylinčios švendrės lenkitės: šventas kiekvienas, kas turi šešėlį smenga ir smenga ir smenga į gyvąjį smėlį

Braziūnas, Vladas. Voro stulpas : eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1986. – P. 107–108.