Vladas Braziūnas


Перевод с литовского: Георгий Ефремов


в Крайове-городе, где не было времени на эти стихи

надо бы мне себя ощутить литовцем, впавшим во мнимую землю предков, Дакию течёт пересохшая тропка, жалеет о чём-то неизреченном однокорневые глоссарии, они же гербарии, их потайные отростки оплели королевну-столицу у них излучатель незримый закатный, он мне в отплату, он восходного не упомнит строки в городе, строки гóрода, где нé о ком сожалеть куда уже воротиться поздно, я медлителен оставаться и покидать улицы пребывают в цветенье, и речи, и лица, обещания остаются что и вновь полуденный воздух от радости замерцает а когда уже вечер старый преклонный посмеет блистать и стынуть мы встретимся у твоего фонтана, близ окестровой ямы

Фабиёнишкес, 8-22, XI. 2014Vladas Braziūnas

Krajovos mieste, kur nebuvo kada parašyti eilėraščio

gal turėčiau čia jaustis lietuvis, patekęs į nebesamą protėvių šalį, į Dakiją teka takas išdžiūvęs, gal gailisi ko nepasakęs man bendrašakniai žolynai, žodynai, jų slaptosios ataugos apipynė karališką sostinę jų spindulynas nematomas vakarinis, tas atpildas man, kurs rytinio neatmena eilės, eilės mieste, kur nėra ko gailėtis kur sugrįžt per vėlu, pasilikt ar išvykt aš per lėtas lieka gatvės gėlėtos ir kalbos, veidai, pažadai pasilieka kad ir vėlei pusiaudienio oras iš džiaugsmo mirgės o kai vakaras senas priklaupęs dar blėsčios ir vės susitiksim prie tavo fontano orkestro duobės

Fabijoniškės, 2014.XI.8–22

Naujoji Romuva. – 2016. – Nr. 1. – P. 14;
Braziūnas, Vladas. lėtojo laiko aky: [eilėraščiai]. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016. – P. 75.