Vladas Braziūnas


vis per tą alų


Dievas žmogų mylėjo be galo, jam iš grobo padarė Ievą, pamatė, kad žmogui dar negana – iš miežio padarė alų. Apyniais apipynė ir dainom sutartinėm. Pirmiausia buvo alus, paskiau buvo žodis – iš alaus ir pasaulis rados. Užtat po šiai dienai margo pasaulio gražiausios pradžios ieškok Pasvaly, alaus kubily, kur jautis, iš miesto herbo išlipęs, apynių aptaisytas vainikais lyg kad Velykos vis būt ar Sekminės – linksmiausia šventė be galo, – vis per tą alų! Vis per tą alų!..

Fabijoniškės, 2000.IV.6

7 meno dienos. – 2002. – Sausio 18. – P. 5.


Vladas Braziūnas

vys par to ãlo


Dievs žmõgo mėlэje be gãla jam ėš grõba padãre Jievo pamãte, ka žmõg ė dã negañ – ėš mieže padãre ãlo apėpyne apynės' ė dainom sotartynėm pėrmoćiáus' būva als, paskiaũ būva žõd's – ėš àlos pasául's atsėrãda ožtàt po šiai dienэ márga pasáule gražiáusios pràdžios jaškõk Pasvaly àlos kobėly kor jáuč's ėš miesta gėrba ėšlypės' aptaisyts vainykэs apynių lėg ka Velykos vys būt a Sekmynės' – lėnksmiáus' švėñte be gãla, – vys par to ãlo! vys par to ãlo!..

Fabijoniškės, 2000.VI.6

Braziūns, Lads. vys par to alo // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2002. – Nr. 1. – P. 31–33;
Iš naminio audimo dainos [kino filmas]. – Arvydo Baryso kino kompanija, 2008. – Vlado Braziūno eilėraščai skaitomi autoriaus, jų vertimai į anglų, latvių, italų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbas rodomi titrais;
Braziūnas, Vladas. Saula prė laidos. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008. – P. 18, 20;
Braziūnas, Vladas. Saula Svaliõ / Eilėraščių rinkinio Saula prė laidos 2-oji pataisyta laida. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014. – P. 18, 20.