Vladas Braziūnas


Translated by Jonas Zdanys

* * *


I find it strange that this time I’m not driving and that someone drives me, that the landscapes change, for the time being familiar, the skies burst into bloom that prophecies remain far away, that it’s allowed to stray into remnants, clearly greater than the whole, to come or no longer coming, a bus rolls by short of breath, slow, toward your childhood brownish-green and blotted unscrutinized places, you’ll doze off, cut across the river the swamps lull to sleep, and swings swing and throw the young upwards, to see the highest mountain and the green woods, the bristled tails of fir trees stand stiff, and oak-grove of browned copper, it rained, it flashes, it drips it’s linden not hard rock hewn by your father’s hands hard blistered, it’s not the mortifications that remain but the calluses on your palms, betraying your origin in black earth, the clay, the blue potter’s clay not blood, wagtails in the hutch under the bridge stack up their old lives, and the new one only so much as there is hope remaining to hatch a young Maybird it didn’t turn toward town, the birch grove flew past with brooms of mistletoe, but perhaps it wasn’t that, perhaps it wasn’t my hunchbacked cottage, wet sheep grazing like a November leaf frozen and unredeemable life shivers by, a fishing line from below from the black depths tugged by a pale- lipped sticky mouth, it’s already Apaščia, from the fog from an unfamiliar customs’ station scrambles a would-be apostle, unconverted, leafs through papers worthy unworthy, doesn’t raise the gate, doesn’t assign a penance of prayers, and so, won’t make my beard Margeris, Peteris, Janis and Juris, I’ll fly a bit along my brimming sea, until they press down the small cross and near my name God’s red marker

Vilnius–Rīga, 2003.XII.3

The Vilnius Review. – 2008. – Spring / summer. – № 23. – P. 59–60.


Vladas Braziūnas

* * *


man net keista, kad šįkart vairuoju ne pats, bet kad veža, kad mainos peizažai, kol kas dar pažįstami, dangūs pražysta kad lieka toli pranašystės, kad leista nuklysti į liekaną, aiškiai didesnę už visumą, būsimą ar nebebūsimą, autobusas rieda be dusulio, lėtas, tavo vaikystės pusėn rudžalės ir dėmėtos, nespėtos įsižiūrėti vietos, užsnūsi, perkirsi upę liūliuoja pelkės, ir sūpeklės supa ir meta jauną aukštyn, kad užvysčia kalną aukščiausią ir žalią girią, eglių pašiauštos uodegos styro, o ąžuolijos skrudinto vario, nulijo, tai žiba, tai laša tai liepą, ne kietą akmenį tašo tėvo rankos kietai supūslėtos, ne nuoskaudos lieka tik nuospaudos tavo delnuos, išduodančios juodžemio kilmę, molžemio, mėlyno šlyno ne kraujo, kielės patiltės užunarvy krauja seną gyvenimą savo, o naują tik tiek kiek dar liko vilties išperėt gegužiuką miestelin nesuko, pralėkė beržynėlis su amalo šluotom, bet gal ir ne tas, gal ne mano kuprotos grytelės, šlapios avelės ganos it lapkričio lapas sušalęs ir nebeišganomas dreba pro šalį gyvenimas, valas iš apačios iš juodos gilumos patampomas blyškia- lūpės lipnios burnos, jau Apaščia, iš miglos iš muitinės svetimos išsiropščia apaštalas būsimas, neatsivertęs, popierius varto vertas nevertas, nekelia vartų, neskiria poterių atgailos, ką gi, nesulauks mano barzdos Margeris, Pėteris, Janis ir Juris, paskrydėsiu prie savo lygmalos jūros, kol iš tikrųjų kryžiuką primygs ir prie mano vardo sarkanais Dieva markeris

Vilnius–Rīga, 2003.XII.3


Kultūros barai. – 2005. – Nr. 6. – P. 26;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 266–267. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas.

Vladas Braziūnas


Translated by Jonas Zdanys

near the wide sea


a wind from God, golden, fragrant above the waters grizzling waves, dark gray clouds, through the crack the modest Capuchin’s bald pate, an ice lens refracts shafts of light and bends them to a pinpoint – protoplasmic flames blaze, flutter up to here life in leaps and bounds, the worm flapped and flew off the word slipped and rose on the third day the word was not with God, it struggled in the corrida with the bull, having stolen Europa from Lithuania the author spider legless crusader, don’t call him it will still proclaim, cooled on the balcony, will fly in on the naked broom of projectors the messenger from information’s inferno the unbaptized woodpecker’s variegation silver from time dead in the clock near the amber sea

Vilnius–Šiluva–Rīga–Vilnius, 2005.XII.12–30

The Vilnius Review. – 2008. – Spring / summer. – № 23. – P. 57.


Vladas Braziūnas

prie marių plačių


vėjas iš Dievo, auksinis, dvelkiantis virš vandenų žilstančios bangos, tamsūs pilki debesynai, pro plyšį drovi kapucino plikė, ledo lęšis spindulius laužia ir kreipia į smaigalį – plykst protoplazminės liepsnos, plazdančios ligi šiolei šuoliais gyvybė, paplast kirmėlė, ir nuskrido žodis paslydo ir kėlėsi trečiąją dieną žodis nebuvo pas Dievą, jis grumės koridoj su jaučiu, Europą pagrobusiu iš Lietuvos autorius voras kryžiuotis bekojis, nešauk jo dar atsišauks, atsivėdės iš balkono, atlėks ant prožektorių šluotos plikõs informacijos pragaro pasiuntinys nekrikštyto genio raibumas sidabras iš laikrody mirusio laiko prie gintaro jūros

Vilnius–Šiluva–Rīga–Vilnius, 2005.XII.12–30

Literatūra ir menas, 2007. – Sausio 5. – P. 16. – (Poezija);
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 288. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.69) eilėraštį skaito Kornelijus Platelis.

Vladas Braziūnas


Translated by Jonas Zdanys

reconstruction: Æestiorum gentes


for Norbertas Vėlius three little cocks begin to sing into the sunrise man’s face a blossom in Dzūkija opens up and sets on the Nemunas’ race in the midst of Aukštaitija’s fields a table stands – linen and bread a scarf of windowed meadows girdles a figure’s abundant spread underwater paths of silty lakes on which the sunset man will ease a blossom floats in and lights up once more a star on the Aestian seas

Vladas Braziūnas

rekonstrukcija: Æstiorum gentes


Norbertui Vėliui treji gaideliai begysta saulėtekio žmogui į veidą žiedas įspįsta Dzūkijoj ir Nemunu leidžiasi Aukštaitijoj laukų vidury stovi stalas – linas ir duona languota pievų skara juosia derlųjį stuomenį dumblinių ežerų kūlgrindos saulėsėdos žmogui vaikščiot atplaukia žiedas ir uždega žvaigždę ant aistmarių

Braziūnas, Vladas. Slenka žaibas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1983. – (Pirmoji knyga). – P. 12;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj. – Vilnius: Lietuvių literatūroos ir tautosakos institutas, 2007. – P. 39. – (Gyvoji poezija). – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės (CD), kompaktinėje plokštelėje (1) eilėraštį skaito autorius;
Lietuvos rytas. – 2007. – Vasario 8. – P. 21. – Kartu su tekstu: Braziūnas, Vladas. Gerbėjams – kalbanti knyga: Poetas Vladas Braziūnas vakar pristatė savo kūrybos rinktinę. Tai išties neįptasta knyga / kalbėjosi Ramūnas Gerbutavičius. – (Kultūra: Staigmena. Rinktinėje yra ir plokštelių su poezijos įrašais);
Iš naminio audimo dainos [kino filmas]. – Arvydo Baryso kino kompanija, 2008. Vlado Braziūno eilėraščai skaitomi autoriaus, grojami folkloro grupės Vydraga (vadovas Algirdas Klova);
Braziūnas, Vladas. Poezii = Eilėraščiai / the idea and coordination Inga Lukoševičiūtė; în româneşte de Leo Butnaru, Ruxandra Cesereanu şi Alexandru Matei, Dumitru M. Ion şi Carolina Ilica, Irina Nechit. – Luxembourg, 2013. – (Rumunų ir lietuvių kalbomis). – P. 31.

Vladas Braziūnas


Translated by Jonas Zdanys

* * *


we can already call autumn raising a sheaf above our heads autumn, from bells and from the field it will come home wreathed with flower wreaths, will sit at the table where we, grown sweet with exhaustion, will look at our heavy hands and the branchy evening will encircle us (in its shade I once listened to how it calls us, but not by name) the table will be covered with flowers and herbs and it will be indivisible, and our hours and days will be one and we will watch, grown sweet, how the bread knife unifies the bread

Vilnius, 1985.VIII.6Vladas Braziūnas

sambariai


jau galim rudenį pašaukt iškėlę pėdą virš galvos ruduo, iš varpų ir iš lauko gėlių vainikais vainikuotas pareis namo, prisės prie stalo kur mes, iš nuovargio apsalę žiūrėsim į sunkias rankas ir siaus mus vakaras šakotas (jo ūksmėje klausiaus kadais kaip šaukia mus, bet ne vardais) žolynais stalas bus nuklotas ir bus nedaloma, bus viena ir mūsų valandos, ir dienos ir mes žiūrėsime apsalę kaip duoną duonriekis sujungia

Vilnius, 1985.VIII.6

Braziūnas, Vladas. Suopiai gręžia dangų: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1988. – P. 59;
Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas. Iš naminio audimo dainos: kompozicija poeto balsui ir skambančiai gausai / Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė. – Vilnius: Kronta, 2005. – P. 76–77. – Priedas: kompaktinė plokštelė [Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas; folkloro grupė Vydraga];
Iš naminio audimo dainos [kino filmas]. – Arvydo Baryso kino kompanija, 2008. Vlado Braziūno eilėraščai skaitomi autoriaus, grojami folkloro grupės Vydraga (vadovas Algirdas Klova);
Braziūnas, Vladas. Poezii = Eilėraščiai / the idea and coordination Inga Lukoševičiūtė; în româneşte de Leo Butnaru, Ruxandra Cesereanu şi Alexandru Matei, Dumitru M. Ion şi Carolina Ilica, Irina Nechit. – Luxembourg, 2013. – (Rumunų ir lietuvių kalbomis). – P. 15.

Vladas Braziūnas


Translated by Jonas Zdanys

<center><br/>* <br/>* * * * * <br/>* * * * * * * * </center>

starlings and small birds of the hollows in my nesting-box – my most powerful patrons my playmates first of all – my soul’s well- balanced candles with waxed beak wicks, spotted miniature peacocks with pearl wreaths and golden rings on their little legs – they’ll be caught and gathered up but not really, plucked but not really, it’s only what’s sung in a song, what’s imagined that everything – from nothing – was so

Vilnius–Fabijoniškės, 1998.VIII.8–2000.VII.30Vladas Braziūnas


*
* * * * *
* * * * * * * *

špokai ir mažieji uoksų paukšteliai manuos inkiluos – galingiausieji man užtarytojai mano žaismė pirmučiausia – sielos pusiau- svyruonėjančios žvakės su sna- po vaškuolėm dagtelėm, taš- kuotos mažybinės povos su perlų vainikais ir aukso žie- dais ant kojelių – pagaus ir nurinks ne iš tikro, numaus ne iš tikro, tik taip pasakyta dainoj, tai svajota tai visko – iš nieko – ir būta

Fabijoniškės, 1998.VIII.8–2000.VII.30

Braziūnas Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. - Vilnius: Vaga, 2002. - P.49;
Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas. Iš naminio audimo dainos: kompozicija poeto balsui ir skambančiai gausai / Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė. – Vilnius: Kronta, 2005. – P. 51. – Priedas: kompaktinė plokštelė [Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas; folkloro grupė Vydraga];
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj. – Vilnius: Lietuvių literatūroos ir tautosakos institutas, 2007. – P. 237. – (Gyvoji poezija). – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės (CD). – Eilėraštį kompaktinėje plokštelėje (2) skaito autorius;
Iš naminio audimo dainos [kino filmas]. – Arvydo Baryso kino kompanija, 2008. Vlado Braziūno eilėraščai skaitomi autoriaus;
Braziūnas, Vladas. E ramosa ci accershierà la sera [Ir siaus mus vakaras šakotas] / Cura e traduzione dal lituano di Pietro U. Dini. – Novi Ligure (AL): Joker, 2013. – p. 66.– (Parole del mondo). – Lietuvių ir italų kalbomis;
Žaliasis pasaulis. – 2014. – Sausio 30. – P. 8.

Vladas Braziūnas


Translated by Jonas Zdanys

* * *


the days are oblong not unlike the fields the gray meadow lark your eye still yields you tremble and rave in human surprise the grain rolls away into paradise

Vladas Braziūnas


* * *

dienos pailgos nelyg laukai vyturį pilką aky laikai virpsi ir kliedi žmogaus dermėm grūdas nurieda dangaus gelmėn

Braziūnas, Vladas. Voro stulpas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1986. – P. 28–29;
Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas. Iš naminio audimo dainos: kompozicija poeto balsui ir skambančiai gausai / Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė. – Vilnius: Kronta, 2005. – P. 117. – Priedas: kompaktinė plokštelė [Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas; folkloro grupė Vydraga];
Iš naminio audimo dainos [kino filmas]. – Arvydo Baryso kino kompanija, 2008. Vlado Braziūno eilėraščai skaitomi autoriaus;
Braziūnas, Vladas. Poezii = Eilėraščiai / the idea and coordination Inga Lukoševičiūtė; în româneşte de Leo Butnaru, Ruxandra Cesereanu şi Alexandru Matei, Dumitru M. Ion şi Carolina Ilica, Irina Nechit. – Luxembourg, 2013. – (Rumunų ir lietuvių kalbomis). – P. 7;
Braziūnas, Vladas. E ramosa ci accerchierà la sera / Cura e traduzione di Pietro U. Dini. – Novi Ligure (AL): Joker, 2013. – (Parole del mondo). – P. 62.

Vladas Braziūnas


Translated by Jonas Zdanys

<br/>* * *

the heavens flutter there and the waters gush like beer leap in that river the bellied bursting Pyvesa, the Lord’s round face shines and it and the meadows are happy as the hops weave round the young ox’s horns the hoops barely hold back the pressure the taps strain to shoot out hold this world, men more tightly in your arms keep safe the spreading sprout the song to the heavens of that which just flutters and gushes where there never will be still more

Fabijoniškės, 2006.V.10–13Vladas Braziūnas

* * *

dangūs ten plazda ir kliokia vandenys kaip alus šoka toj upėj pilvotoj pilnoj Pyvesoj, apvalus Viešpaties veidas šviečia ir jam, ir lankam smagu apyniui apsiriečiant ant jauno jaučio ragų lankai vos išlaiko slėgį volės taikos iššaut laikykit, vyrai, suglėbę šitą pasaulį standžiau pasaugokit daigą keroklį dainą ligi dangaus to, kur tik plazda ir kliokia kur niekad nebus daugiau

Fabijoniškės, 2006.V.10–13

Šiaurietiški atsivėrimai. – 2006. – Nr. 2. – P. 53;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 296. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.77) eilėraštį skaito Henrikas Algis Čigriejus;
Iš naminio audimo dainos. – Arvydo Baryso kino kompanija, 2008. – Vlado Braziūno eilėraščai skaitomi autoriaus;
Braziūnas, Vladas. Poezii = Eilėraščiai / the idea and coordination Inga Lukoševičiūtė; în româneşte de Leo Butnaru, Ruxandra Cesereanu şi Alexandru Matei, Dumitru M. Ion şi Carolina Ilica, Irina Nechit. – Luxembourg, 2013. – (Rumunų ir lietuvių kalbomis). – P. 35;
Braziūnas, Vladas. E ramosa ci accershierà la sera [Ir siaus mus vakaras šakotas] / Cura e traduzione dal lituano di Pietro U. Dini. – Novi Ligure (AL): Joker, 2013. – p. 56.– (Parole del mondo). – Lietuvių ir italų kalbomis;
Žaliasis pasaulis. – 2014. – Sausio 30. – P. 8.

Vladas Braziūnas


Translated by Jonas Zdanys

<br/>always because of that beer


God loved man without measure, made Eve for him from a rib, saw that still wasn’t enough for man – and from barley made beer. Wreathed with hops and harmonious songs. First there was beer then there was the word – and the world appeared from beer. That’s why after today look for the many-colored world’s most beautiful beginning in Pasvalys, in a barrel of beer, where the ox climbs out of the town’s great seal bound in wreaths of hops as if it was eternal Easter or Pentecost – the happiest holiday of all – always because of that beer! Always because of that beer!...

Vilnius, 1984.IX.3–5Vladas Braziūnas

vys par to ãlo


Dievs žmõgo mėlэje be gãla jam ėš grõba padãre Jievo pamãte, ka žmõg ė dã negañ – ėš mieže padãre ãlo apėpyne apynės' ė dainom sotartynėm pėrmoćiáus' būva als, paskiaũ būva žõd's – ėš àlos pasául's atsėrãda ožtàt po šiai dienэ márga pasáule gražiáusios pràdžios jaškõk Pasvaly àlos kobėly kor jáuč's ėš miesta gėrba ėšlypės' aptaisyts vainykэs apynių lėg ka Velykos vys būt a Sekmynės' – lėnksmiáus' švėñte be gãla, – vys par to ãlo! vys par to ãlo!..

Fabijoniškės, 2000.VI.6

Braziūns, Lads. vys par to alo // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2002. – Nr. 1. – P. 31–33;
Iš naminio audimo dainos [kino filmas]. – Arvydo Baryso kino kompanija, 2008. – Vlado Braziūno eilėraščai skaitomi autoriaus, jų vertimai į anglų, latvių, italų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbas rodomi titrais;
Braziūnas, Vladas. Saula prė laidos. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008. – P. 18, 20;
Braziūnas, Vladas. Saula Svaliõ / Eilėraščių rinkinio Saula prė laidos 2-oji pataisyta laida. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014. – P. 18, 20.

Vladas Braziūnas


Translated by Jonas Zdanys

sowing-time


in the morning the sun letting its braids down combs its hair with tall pines so the flax would be long as braids so dowries would glitter with filaments of sun o white-filamented blue-blossomed white-faced blue-eyed silk ribbons and gold ring work each morning when the sun rises

Vladas Braziūnas

sėja


iš ryto saulė kasas paleidus aukštais pušynais plaukus šukuojas kad būtų linas ilgas kaip kasos kad saulės pluoštais tvaskėtų kraičiai o baltapluoščiai mėlynažiedžiai o baltaveidės mėlynaakės šilkų kasnykai ir aukso žiedas darbai kas rytą kaip saulės pateka

Braziūnas, Vladas. Išeinančios pušys: eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1992. – P. 58;
Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas. Iš naminio audimo dainos: kompozicija poeto balsui ir skambančiai gausai / Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė. – Vilnius: Kronta, 2005. – P. 70–71. – Priedas: kompaktinė plokštelė [Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas; folkloro grupė Vydraga];
Iš naminio audimo dainos [kino filmas]. – Arvydo Baryso kino kompanija, 2008. Vlado Braziūno eilėraščai skaitomi autoriaus.

Vladas Braziūnas


Translated by Jonas Zdanys

* * *


on the poppy-strewn Svalia’s shores from the song of the home-weaved cloth from fabric both delicate and coarse from the brightest dark kin and kith from the time when they tatted the drum and shamelessly trained the fire near the roof ridge of their neighboring kin their brother at the tenacious mire the mornings brightened so and swelled the silver foundations of home and the insurgent’s scythe lashed by wind gleamed hanging on wood and loam

Iš naminio audimo dainos [kino filmas]. – Arvydo Baryso kino kompanija, 2008. – Vlado Braziūno eilėraščai skaitomi autoriaus, jų vertimai į anglų, latvių, italų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbas rodomi titrais.

Vladas Braziūnas


* * *

iš naminio audimo dainos aguonėtuos Svalios pabariuos iš švelniausios šiurkščios gelumbės iš skaisčiausios tamsios giminės iš to meto kai tratino būgną besarmatiškai pratino ugnį prie šelmens savo artimo brolio savo brolį prie smengančio molio taip skaistėjo taip tvino rytai sidabriniai trobų pamatai taip švytėjo pakartą ant balkio plakė vėjai sukilėlio dalgį

Braziūnas, Vladas. Slenka žaibas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1983. – (Pirmoji knyga) – P. 53;
Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas. Iš naminio audimo dainos: kompozicija poeto balsui ir skambančiai gausai / Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė. – Vilnius: Kronta, 2005. – P. 16. – Priedas: kompaktinė plokštelė [Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas; folkloro grupė Vydraga];
Iš naminio audimo dainos [kino filmas]. – Arvydo Baryso kino kompanija, 2008. – Vlado Braziūno eilėraščai skaitomi autoriaus.

Syndicate content