Vladas Braziūnas


Translated by Jonas Zdanys

<br/>Cancelled Danger

bow down: each is holy who has a shadow soul or ghost: happy – lifted by death his experience – pilgrim traveling sand creeping on dunes – the advice of the precipice sores don’t ache: language like flasks, the homunculus always more depraved with the elegiac grass flute Munk already like lukewarm tea hackneyed by epigons having squeezed out a shout – ameliorated Leta the skiff floats off with the oars of an elegiac distych there, where Ararat’s high forehead does not wait she is purchased, she is Allah’s, the invisible merchant’s deluge is canceled – that evening tear in the portal of evening , having stepped on the serpent, live tribes, midnight festival’s silent reeds bow down: each is holy who has a shadow sinks and sinks and sinks into living sand

Vladas Braziūnas


pavojus atšaukiamas

lenkitės: šventas kiekvienas, kas turi šešėlį sielą ar vėlę: laimingas – iškėlė mirtis jo patirtis – maldininkas keliaujantis smėlis šliaužiantis kopom – ezopinė kriaušio tartis opos nesopa: kalbos, tarsi kolbos, homunkulas vis ištvirkyn su elegine smilgos fleita jau kaip drungna arbata epigonų nuvalkiotas Munkas riksmą išsunkęs – numelioruota Leta luotas išplaukia eleginio disticho irklais ten, kur nelaukia aukšta Ararato kakta ji nupirkta, ji – Alacho, nematomo pirklio tvanas atšaukiamas – vakaro ašara ta vakaro priešangy angį užmynę, gyvenkit gentys, naktovidžio šventėje tylinčios švendrės lenkitės: šventas kiekvienas, kas turi šešėlį smenga ir smenga ir smenga į gyvąjį smėlį

Braziūnas, Vladas. Voro stulpas : eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1986. – P. 107–108.

Vladas Braziūnas


Translated by Jonas Zdanys

<br/>The Mountain Spring

the water, full of holes, murmurs in thirsty sprays as if autumn still scanned a name forgotten in frost hardship’s stepbrothers scarred willows climb the hill turn over cloud clusters and the windrows of hell and at the foot of the hill the well may or may not still wait only the redhead’s aching fingers draw the iron closer only the dulled convulsion of frost pulls the trigger and illuminates the road with tracer bullets strangers all your sellers of your black souls spring is late and autumn still rages in the mountain spring aching sweet life of flood waters freezes in the veins of my scarred adopted brothers a living flow a hoary faith – remains

Vilnius, 1984.VIII.23Vladas Braziūnas


kalno šaltinis

šniokščia tryškomis troškulio kiauras vanduo lyg ruduo dar skanduotų speigimety pamirštą vardą vargo įbroliai kopiantys įkalnėn gluosniai randuoti debesynus nei pragaro pradalges varto o pakalnėj šulnys nežinia ar dar laukia nelaukia rusvaplaukės tik geležį geliantys pirštai pritraukia vien tik speigo mėšlungis atbukęs gaiduką suriečia ir trasuojančiom kulkomis kelią pašviečia prašaliečiai visi savo sielų juodų pardavikai jau pavasaris vėlinas bet tebesiaučia kalnelio šaltiny ruduo geliantis gėlas gyvenimas tvano vanduo speigėja venose įbrolių mano randuotų gyvas tekėjimas žilas tikėjimas – liko

Vilnius, 1984.VIII.23

Poezijos pavasaris. – Vilnius: Vaga, 1985. – P. 236;
Braziūnas, Vladas. Voro stulpas : eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1986. – P. 12–13;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj : [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 42. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas.

Vladas Braziūnas


Translated by Jonas Zdanys

<br/>Manuscript

I would like to write in the empty spaces of my drawings the margins of my symphonies on my cathedrals’ walls pediments, altars, pulpits my sermons would be marketable to deaf mutes most of all I would like to write on our developing skin on our thighs and hips on our gurgling stomach and in fact that’s how I write only the prepositions aren’t the ones sometimes and the declensions

Banská Štiavnica, 2010.VIII.21Vladas Braziūnas


rankraštis

norėčiau rašyti tuščiuose savo piešinių plotuose savo simfonijų paraštėse ant savo katedrų sienų frontonų, altorių, sakyklų mano pamokslai kurčnebyliams būtų paklausūs labiausiai norėčiau rašyti ant vystančios mūsų odos ant mūsų šlaunų ir klubų ant gurgiančio mūsų pilvo iš tikro taip ir rašau tik prielinksniai būna ne tie kartais ir linksniai

Banská Štiavnica, 2010.VIII.21

Braziūnas, Vladas. fontes amoris: [eilėraščiai]. – Vilnius: Petro ofsetas, 2012. – P. 62.

Vladas Braziūnas


Translated by Jonas Zdanys

<br/>People I Dream About

they agonized in their own language they prayed under their own oak tree their maidens wept without tears they like my hair died one by one gray ashes encrusted swollen buds their bodies were left in peace by kites and bald hyenas staked into their hearts in peace rest their war slaves and gods and their hanging nooses

Toronto, 2010.VII.11–12Vladas Braziūnas


žmonės, kuriuos sapnuoju

jie merdėjo savo kalba jie meldės po savo ąžuolu jų mergės verkė be ašarų jie kaip mano plaukai mirė po vieną žili pelenai aplipo įbrinkusius pumpurus jų kūnus paliko ramybėj pesliai ir nuplikusios hienos ant savo širdžių pasismeigę ramybėje ilsis jų karo vergai ir dievai ir jų kartuvių kilpos

Toronto, 2010.VII.11–12

Braziūnas, Vladas. fontes amoris: [eilėraščiai]. – Vilnius: Petro ofsetas, 2012. – P. 56.

Vladas Braziūnas


Translated by Jonas Zdanys

<br/>Prayed in His Own Language

dried oceans raged and tangled with shadows of ravaged houses, wild rivers leaving their banks gushed through meadows soaked with clouds, through pastures dying God was terrified was laid up exhausted by wind and uncertainty in which of the world’s waters the spirit will flame or disappear, hissing like steel for which worm will blossom a bride will open, the plum of innocence will swell the olive tree will blossom, the lilac the dahlia will pierce the dragon and locusts will fly with them the conversation will be short the language of voracious shadows

Toronto, 2010.VII.11Vladas Braziūnas


meldėsi savo kalba

šėlo išdžiūvusios jūros ir pynės su nusiaubtų namų šešėliais, laukinės išėjusios iš krantų kliokė upės per debesų įmirkusias pievas, per sąžalynus mirštančiam Dievui buvo baisu gulėjo nuvargintas vėjo ir nežinios kokio pasaulio vandenyse liepsnos ar išnyks dvasia, sušnypštus it geležis kokiam kirmykščiui pražys nuotaka išsiskleis, brinks nekaltybės slyva alyvmedis sprogs, alyva jurginas slibiną smeigs ir pasileis skėriai su jais kalba bus trumpa ėdrių šešėlių kalba

Toronto, 2010.VII.11

Birželio sodai: Tarptautinės poezijos šventės „…ir saulas diementas žėruos…“ (A. Miškinis) dalyvių kūrybos almanachas / Sudarytojas Vytautas Kaziela. – Utena: Kamonada, 2010. – P. 97;
Braziūnas, Vladas. fontes amoris: [eilėraščiai]. – Vilnius: Petro ofsetas, 2012. – P. 55.

Vladas Braziūnas


Translated by Jonas Zdanys

<br/>Gray Droning

flutes and wells, panpipes and a shouting wind papyruses, dead writings moldy along the edges an unfamiliar land, a hunting falcon on the arm gullible, but God’s son, tears sharp as splinters stairs, hanging in the air, crusted with years and dust freedom and resistance, the bullet that struck the bullet

Maladečina–Minsk–Orša, 2009.XI.22–23Vladas Braziūnas


pilkas gaudesys

fleitos ir šuliniai, skudučiai ir ūkiantys vėjai papirusai, mirusie raštai, iš krašto apipelėję kraštas nepažinus, ant rankos medžioklinis sakalas žioplas, bet Dievo sūnus, ašaros, aštrios kaip atskalos laiptai, pakibę ore, metais aplipę ir dulkėm laisvė ir atspara, kulkai pataikius į kulką

Maladečina–Minskas–Orša, 2009.XI.22–23

Braziūnas, Vladas. fontes amoris: [eilėraščiai]. – Vilnius: Petro ofsetas, 2012. – P. 50.

Vladas Braziūnas


Translated by Jonas Zdanys

<br/>Like Us

we are now at least four: our souls and their two tired friends, two bodies desired and cursed, and sung about but exactly as unfamiliar – like us

Vladas Braziūnas


kaip mes

mes bent jau keturiese: mūsų sielos ir du pavargę jų vergai, du kūnai geisti ir prakeikti, ir apdainuoti bet lygiai nepažįstami – kaip mes

Braziūnas, Vladas. fontes amoris: [eilėraščiai]. – Vilnius: Petro ofsetas, 2012. – P. 31.

Vladas Braziūnas


Translated by Jonas Zdanys

<br/>The Tenancy Road

where is that beautiful memory with linden-blossom lips the kneeling wind in the plowed fields, the seller of rain the north’s waxwing gathers red tears hard sorrowful sorrows, its sharp ashberry beak drinks the illness of water on the lungs without a response the air is so refreshing, as if there is a sanatorium here don’t uproot me from the brushwood, so ugly in the tenancy, once the snow melts, I tremble with the smallest sound the cemetery is clear, pleasant, Izidorius scatters winter seed Marija prays for the man, an Angel blows the trumpet these three myths would suffice completely if I remembered walking down the road, if I could endure

Vilnius–Fabijoniškės, 1975.IV.15–2003.XI.2Vladas Braziūnas


kelias atodirbis

kur tas gražus atminimas su liepžiedžių lūpom klūpantis vėjas arimuos, lietaus pardavėjas šiaurės svirbelis raudonas ašaras raško sielvartų sielvartas kietas, aštrus šermukšninis snapelis į plaučius įsimetusią vandenio ligą geria be atsako oras toks gaivus, lyg čia būtų kokia sanatorija neišrauk manęs it stagaro, bjauriai atrodančio atodirby, kai sniegas nutirpo, virpu net nuo menkiausio garso giedros kapinės, jaukios, Izidorius žiemkentę sėklą beria Marija meldžias už žmogų, Angelas pučia trimitą šių trijų mitų visai ir pakaktų, jei prisiminčiau mindamas kelią, ištverčiau

Vilnius–Fabijoniškės, 1975.IV.15–2003.XI.2

Kultūros barai. – 2005. – Nr. 6. – P. 27;
Sugrįžta angelas: [eilėraščiai] / redaktorius ir sudarytojas Vytautas Kaziela, įv. str. aut. Valerijus Rudzinskas. – Utena: Kamonada, 2007. – P. 9;
Braziūnas, Vladas. fontes amoris. – Vilnius: Petro ofsetas, 2012. – P. 22.

Vladas Braziūnas


Translated by Jonas Zdanys

<br/>A Letter to the Witch

ragged lilies under the window, on them a small bug red and shimmering your blue four-winged steed boiling water, icy wind, staggering around the fire, last year’s scandals hiss, the year before last’s quarrels dewed meadows, ticks suck the world’s blood eyes barely open you hear how in you or in the brook babble hungry mice that escaped from the dying city not a crumb remains, nothing remains of childish love, only tangled lines, unclear feelings, the letter from Troy

Fabijoniškės, 2003.VII.25–31Vladas Braziūnas

laiškas laumei


ruplėtos lelijos palangėj, ant jų vabaliukas raudonas ir mirgantis mėlynas tavo žirgas keturiasparnis verdantis vanduo, ledinis vėjas, šlitinėja apie laužą, šnypščia paskalos pernykštės, užpernykščiai barniai rasotos pievos, erkės siurbia pasaulio kraują vos atsimerkus girdi, kaip gurgia tavy ar upely iš mirusio miesto pabėgusios alkanos pelės neliko nė trupinėlio, nieko neliko iš vaikiškos meilės, vien tik išdrikusios eilės, neaiškios nuojautos, Trojos laiškas

Fabijoniškės, 2003.VII.25-31

Braziūnas, Vladas. fontes amoris. – Vilnius: Petro ofsetas, 2012. – P. 20.

Vladas Braziūnas


Translated by Jonas Zdanys

<br/>One Full of Beauty

your mountains are too slippery, licked by clouds but, thank God, not too beautiful that swanfeathered cloud’s kitsch mirage of white churches a not-too-beautiful deer near the lake drinking moonlight thank God also not too beautiful not more beautiful than your soul

Lipica–Ljubljana–Warszawa–Vilnius, 2005.IX.11Vladas Braziūnas


gražumo pilnoji

per slidūs tavo kalnai, debesų nulaižyti bet, ačiūdie, ne per gražūs tas gulbiaplunksnio debesio kičas baltų bažnyčių miražas ne per gražus elnias prie ežero geriantis mėnesieną ačiūdie, taip pat ne per gražią ne gražesnę nei tavo siela

Lipica–Ljubljana–Warszawa–Vilnius, 2005.IX.11

Braziūnas, Vladas. šalie Slovėnija, graži kaip [vėliau eil. pervadintas gražumo pilnoji] // Literatūra ir menas. – 2005. – Rugsėjo 23. – P. ¬ 2. – Tekste [p. 2]: Braziūnas, Vladas. Slovėnams sava ne vien slovėnų poezija: Poetą Vladą Braziūną, grįžusį iš Vilenicos poezijos [= Tarptautinio Vilenicos literatūros] festivalio Slovėnijoje su „Vilenicos krištolo“ prizu, kalbina Kornelijus Platelis // Ten pat. – P. ¬2, 23. – Prieiga internetu (žiūrėta 2013.VIII.4): http://eia.libis.lt:8080/archyvas/viesas/20110905022205/http...
Braziūnas, Vladas. fontes amoris: eilėraščiai. – Vilnius: Petro ofsetas, 2012. – P. 30.

Syndicate content