Vladas Braziūnas


Translated by Jonas Zdanys

<br/>One Full of Beauty

your mountains are too slippery, licked by clouds but, thank God, not too beautiful that swanfeathered cloud’s kitsch mirage of white churches a not-too-beautiful deer near the lake drinking moonlight thank God also not too beautiful not more beautiful than your soul

Lipica–Ljubljana–Warszawa–Vilnius, 2005.IX.11Vladas Braziūnas


gražumo pilnoji

per slidūs tavo kalnai, debesų nulaižyti bet, ačiūdie, ne per gražūs tas gulbiaplunksnio debesio kičas baltų bažnyčių miražas ne per gražus elnias prie ežero geriantis mėnesieną ačiūdie, taip pat ne per gražią ne gražesnę nei tavo siela

Lipica–Ljubljana–Warszawa–Vilnius, 2005.IX.11

Braziūnas, Vladas. šalie Slovėnija, graži kaip [vėliau eil. pervadintas gražumo pilnoji] // Literatūra ir menas. – 2005. – Rugsėjo 23. – P. ¬ 2. – Tekste [p. 2]: Braziūnas, Vladas. Slovėnams sava ne vien slovėnų poezija: Poetą Vladą Braziūną, grįžusį iš Vilenicos poezijos [= Tarptautinio Vilenicos literatūros] festivalio Slovėnijoje su „Vilenicos krištolo“ prizu, kalbina Kornelijus Platelis // Ten pat. – P. ¬2, 23. – Prieiga internetu (žiūrėta 2013.VIII.4): http://eia.libis.lt:8080/archyvas/viesas/20110905022205/http...
Braziūnas, Vladas. fontes amoris: eilėraščiai. – Vilnius: Petro ofsetas, 2012. – P. 30.

Skirmantas Valentas


<br/>Lingvistinis Vlado Braziūno stebuklas / The linguistic miracle of Vladas BraziūnasValentas, Skirmantas. Lingvistinis Vlado Braziūno stebuklas // Colloquia. – 2012. – Nr. 27. – P. 27–40. – Prieiga internetu (žiūrėta 2013.I.2): http://www.llti.lt/failai/str_S_Valentas%2827-40%29.pdf

„Lingvisto Skirmanto Valento ekspansionizmas į literatūros mokslą jau kelintą kartą pasiūlo drąsias, kūrybiškas interpretacijas. Šįkart jo poetinės kalbotyros tyrimas skirtas „lingvistinio stebuklo“ sampratai ir jo apraiškoms dabarties poeto Vlado Braziūno kūryboje. Beveik algebriško lakoniškumo stiliaus straipsnyje Valentas atskleidžia poeto polilingvizmą – giluminę kelių kalbų sinchroninę koegzistenciją lietuviškai parašytuose Braziūno eilėraščiuose.“ – Sprindytė, Jūratė. Pratarmė // Colloquia. – 2012. – Nr. 27. – P. 9. – Prieiga internetu (žiūrėta 2013.I.2): http://www.llti.lt/failai/Pratarme27.pdf

Valentas, Skirmantas. The linguistic miracle of Vladas Braziūnas: summary // Colloquia. – 2012. – Nr. 27. – P. 40. – Prieiga internetu (žiūrėta 2013.I.2): http://www.llti.lt/failai/str_S_Valentas%2827-40%29.pdf

„The linguist Skirmantas Valentas’s foray into literary analysis has once again resulted in daring and creative interpretations. This time the object of his poetic-linguistic investigation is the concept of the “linguistic miracle” and its manifestation in the work of the contemporary poet Vladas Braziūnas. In an almost algebraically laconic style, Valentas reveals the poet’s polylingualism – the deep synchronic coexistence of several languages within Braziūnas’s (Lithuanian) poems.“ – Sprindytė, Jūratė. Foreword // Colloquia. – 2012. – Nr. 27. – P. 11. – Prieiga internetu (žiūrėta 2013.I.2): http://www.llti.lt/failai/Foreword.pdf

Vladas Braziūnas


Translated by Ada Valaitis

solitude and wine


stormy demons blew dust into my eyes the telephone will say nothing having lied for me, I am nothing even to you, and what is left behind - Virginia creeper, a worm, a squealing viper from your lips to the wall of ivy? I, kneeling before a pulsing vein of snake meat? vagrant guttural explosions of sighs and consonants? I grew deaf, I only heard: you are alone I remember the creeper winding: don’t grieve I will combine them with blooming Pompeii I saw her painted eye sockets but I did not hear Balnea vina Venus Corrumpunt corpora nostra Autem vitam renovant Balnea vina Venus* desert of the heavens, heaven of the inferno upward – downward sinking swings! from those who gather the final tribute I’ve hidden the cask, though I know: in vino veritas et mors, o ghost
*Inscription on thermae (baths) at Pompeii “Baths, wine and sex bring decay to our bodies; but baths, wine and sex make up life.”

Vilnius–Fabijoniškės, 1992.V.20–1996.V.2
vienas ir vynas

audros šėtonas prinešė akis ir telefonas nieko nesakys apsimelavęs už mane, kad niekas esu net tau, o kas po mūsų lieka – vynvytis, sliekas, čypianti angis nuo tavo lūpų lig vijoklių sienos? aš, klūpantis prie venos gyvatienos pulsavimų? beglobiai gomuriniai atodūsių ir priebalsių sprogimai? aš apkurtau, teišgirdau: tu vienas menu, vynvytė vijosi: neliūsk sujungsiu su pražydusiais pompėjais dažytas jos akiduobes regėjau bet negirdėjau Balnea vina Venus Corrumpunt corpora nostra Autem vitam renovant Balnea vina Venus* dangaus dykyne, pragaro dangau: aukštyn – žemyn prasmengančios sūpuoklės!.. nuo tų, kur renka paskutinę duoklę aš nuslėpiau statinę, nors žinau: in vino veritas et mors, vaiduokle

*Įrašas Pompėjų termose (pažodžiui: Pirtys vynas Venera / Gadina mūsų kūną / Bet gyvenimą atnaujina / Pirtys vynas Venera).

Vilnius–Fabijoniškės, 1992.V.20–1996.V.2

Lietuvos aidas. – 1992. – Birželio 27. – P. 8;
Naujasis židinys / Aidai, 1996. – Nr. 5. – P. 291;
Braziūnas, Vladas. Užkalinėti: [eilėraščiai]. – Vilnius: Vaga, 1998. – P. 45;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 167–168. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas.

Vladas Braziūnas


Translated by Ada Valaitis

<br/>surrounded

enduring life, while water drips from the eaves when people are killed from behind their back to run and run without ease or plod step by step through fallow black short-lived as frosty ferns on window glass prolonged as a candle by my father’s bedside some unexpected thing should have come to pass as they walked, they walked through fire and ice until they broke through the ice, until they no longer ingest until they lacerated their feet, until they pared their skin until dawn, the dawns of tomorrows promised dripping dripping steadily steadily

Versta 2010

Poetinis Druskininkų ruduo 2010 = Druskininkai Poetic Fall 2010 / sudarytojas ir vyriausiasis redaktorius Kornelijus Platelis = Compiler and editor-in-chief Kornelijus Platelis. – Vilnius: Vaga, 2010. – P. 41.


Vladas Brazūnas

apsuptis

kantrybė gyventi, kai laša nuo stogo kai užmuša žmogų tiesiai į nugarą bėgti ir bėgti, ir nesustoti ar koja už kojos per juodą pūdymą po trumpo kaip ledo papartis ant stiklo po ilgo kaip žvakė tėvo galvūgaly turėjo kažkas nelauktai atsitikti kol ėjo, vis ėjo per ledą ir ugnį kol pramušė ledą, kol valgyt nustojo kol atmušė kojas, kol nuavė odą kol aušo, vis aušo žadėtas rytojus lašėjo lašėjo vienodai vienodai

Literatūra ir menas. – 1978. – Rugsėjo 30. – P. 8–9;
Braziūnas, Vladas. Voro stulpas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1986. – P. 66;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 60. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.19) eilėraštį skaito autorius.

Vladas Braziūnas


Translated by Ada Valaitis

<br/>Pasvalys

1. Avižonis pits our mountains within we descend into pits no one to guide us from cursed Atlantis in the evening, crazed beer in orbits solar pan pipes – the wailing bones of those delayed by war our embankments are below we sink into pits while silence surges above hands will plant a cross 2. Pumpėnų street the street of my boyhood almshouse windows barefaced – my lone friends in hide and seek leaves of lindens, of books fallen into me your winds subside to cover them with snow and sleep a solitary memory – a street of crooked walls the grainy riverside sands smolder and begin to burn a one-traffic-light village to me, a child, you are an apple tree nearby an over-early light 3. Grasses in the almshouse yard grasses do not aspire, they bloom grasses bloom, silently there is unadulterated beauty in words a delivered chaste indifference the wayward lights of yore in the dooryard of the almshouse the spiny sprouts of wasteland grasses within my fondest memories the unenlightened are silent and they bloom the expectant listen to dreams they flow into the depths of stones into the almost frozen gloomy rivers

Fabijoniškės, 1997.II.11–X.20; versta 2010

Poetinis Druskininkų ruduo 2010 = Druskininkai Poetic Fall 2010 / sudarytojas ir vyriausiasis redaktorius Kornelijus Platelis = Compiler and editor-in-chief Kornelijus Platelis. – Vilnius: Vaga, 2010. – P. 41, 43, 45.


Vladas Braziūnas

Pasvalys

1. Avižonio duobės
mūsų kalnai – į vidų mes leidžiamės į duobes iš tų prakeiktų atlantidų mūsų jau nieks neišves
sukas ratu kaip saulė padūkęs alus vakare skudučiai – ūkiantys kaulai anų, kur užtruko kare
mūsų krantai – į gylį mes smengame į duobes aukštai susitvenkus tylai rankos kryžių įbes
2. Pumpėnų gatvė
mano išaugtine gatve ubagynkiemio langai man vieninteliai draugai kavotynių... plikakakčiai
lapai tavo liepų, knygų subyrėjusie manin tavo vėjas vis ramyn juos apsnigo ir užmigo
vieno atminimo gatvėj kreivasienėj... paupy smiltis Lėvenio rupi įsismilkus ima degti
vieno šviesoforo mieste kūdikėliui man esi obelėlė paausy nelaiku pradėjus šviesti
3. Ubagyno kiemo žolės
žolės nieko nesiekia, tik žydi žolės žydi ir tyli – yra nepaniekinta žodžio gražybė išdalyta skaisti nejautra
pasiklydus šviesa atgalinė ubagyno žmonių padaržiuos dygsta dygūs dykynių žolynai atminimuose mano gražiuos
neišmanantys, žydi ir tyli nenuvylusie sapno klausos jie sruvena į akmenio gylį į šalvenimą upės blausios

Fabijoniškės, 1997.II.11–VIII.26; 1997.VIII.29–IX.9; 1997.VIII.12–X.20

Literatūra ir menas. – 1997. – Balandžio 26. – P. 6. – (tik I dalis Avižonio duobės);
Dienovidis, 1998. – Sausio 23–29. – P. 6;
Braziūnas, Vladas. Užkalinėti. – Vilnius: Vaga, 1998. – P. 96–98;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 180–181. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.1) eilėraštį skaito autorius;
Žaliasis pasaulis. – 2014. – Sausio 30. – P. 8.

Vladas Braziūnas


Translated by Ada Valaitis

<br/>dialect

you will not escape perdition when the viscous fog congeals although you knew that vision’s brilliant finger would be to your eyes revealed wherein the grim family sits around a lantern dim dialect will be like father’s brim that hitherto I’ve heard within me

Fabijoniškės, 1997.IV.2–XI.23; versta 2010

Poetinis Druskininkų ruduo 2010 = Druskininkai Poetic Fall 2010 / sudarytojas ir vyriausiasis redaktorius Kornelijus Platelis = Compiler and editor-in-chief Kornelijus Platelis. – Vilnius: Vaga, 2010. – P. 45.


Vladas Braziūnas

tarmė

neišsiginsi prapulties kada sustingo rūkas tirštas tačiau žinojai, palytės regėjimo šviesingas pirštas kame prie žiburio blausaus vėl sėdi giminė žemėta kaip tėvo švarkas bus tarmė ta kuria lig šiol savęs klausaus

Fabijoniškės, 1997.IV.2–XI.23

Literatūra ir menas. – 1997. – Balandžio 26. – P. 6. – (tik keturios paskutinės eilutės);
Dienovidis. – 1998. – Sausio 29. – P. 6;
Braziūnas, Vladas. Užkalinėti / iliustracijos Saulės Braziūnaitės. – Vilnius: Vaga, 1998. – P. 129;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 179. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.85) eilėraštį skaito autorius;
Braziūnas, Vladas. Saula prė laidos: [eilėraščiai aukštaičių šiaurės panevėžiškių tarme]. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008. – P. 7.– Priedas: kompaktinė garso plokštelė (CD; tarminius eilėraščius skaito autorius). – Kn. taip pat: paties autoriaus filologinis (ne poetinis) eilėraščių vertimas į bendrinę lietuvių kalbą;
Indraja. – 2009. – Nr. 1 (42). – P. 2;
Braziūnas, Vladas. Saula Svaliõ: eilėraščiai aukštaičių šiaurės panevėžiškių tarme; rink. „saula prė laidos“ 2-oji laida. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014. – P. 7. – Priedas: kompaktinė garso plokštelė (CD; tarminius eilėraščius skaito autorius). – Kn. taip pat: autoriaus filologinis (ne poetinis) eilėraščių vertimas į bendrinę lietuvių kalbą. – P. 5–6: Braziūnas, Vladas. Iš Pasvalio, iš pasvalių.

Vladas Braziūnas


Translated by Ada Valaitis

<br/>narrow gauge railway

don’t say that day disappears as if into a sack you will wake and find it unchanged wounded, diseased, bound by sentences… albeit unfinished everything remains, everything passes even who you, tomorrow, will have been will be stained with blood and stillness even the marked foreheads of the chosen and silly youth, afflicted with cramps of wisdom, gone now for you regretfully, I watch last year’s grasses running along dilapidated tracks I will not overtake the seedlings or oily blossoms – o their sadness so profound I press my grizzled head to the rails and listen to their silence, I listen for sound

Lielupe–Rīga, 1988.XI.I7; versta 2010

Poetinis Druskininkų ruduo 2010 = Druskininkai Poetic Fall 2010 / sudarytojas ir vyriausiasis redaktorius Kornelijus Platelis = Compiler and editor-in-chief Kornelijus Platelis. – Vilnius: Vaga, 2010. – P. 45, 47.


Vladas Braziūnas

vaikystės siaurukas

nesakyk, kad diena kaip į maišą... atsibusi, ir bus – ta pati: sužaizdota, ligota, suraišiota sakiniais... kas, kad jie nebaigti visa liko, nes visa jau – buvę net ir tai, ką išvysi rytoj bus krauju ir ramybe apsruvę – net žymė išrinktųjų kaktoj ir vaikystė kvaila, kur nudiegia išmintim, bet kuri – nebe tau pagaila, kai paliegusiais bėgiais bėgant žolę pernykštę matau: nepavysiu dygimo nei žiedo tepaluoto, o tokio graudaus žilą galvą spaudžiu prie bėgių vis klausaus, kaip jie tyli, klausaus...

Lielupe-Rīga, 1988.XI.I7

Braziūnas, Vladas. Užkalbėti juodą sraują: eilėraščiai su datomis. – Vilnius: Vaga, 1989. – P. 167;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 104. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.47) eilėraštį skaito Virginijus Gasiliūnas.

Vladas Braziūnas


Translated by Ada Valaitis

<br/>the flood

but the waters surge and wash your feet at every instant there is nothing new in the world it’s all a matter of birth and clan fire transforms into air and water will recycle before your eyes and not consult your desires and earth will be reborn through fire the earth is smoldering, smoldering while the infinite is ablaze and you, possessed by darkness admire a land of haze the wet and smoky fields the coolness of your hometown brook perhaps this flood is a gift from God fire and light?

Vilnius–Maskva, 1989.V.14; versta 2010

Poetinis Druskininkų ruduo 2010 = Druskininkai Poetic Fall 2010 / sudarytojas ir vyriausiasis redaktorius Kornelijus Platelis = Compiler and editor-in-chief Kornelijus Platelis. – Vilnius: Vaga, 2010. – P. 47;
Zei şi zile = Days and gods: Antologia Festivalului Internaţional „Nopţile de Poezie de la Curtea de Argeş“: ediţia a XV-a, 2011; Poesys 15, plurilingv I / Antologie, biobibliografii şi tălmăciri de Dumitru M. Ion şi Carolina Ilica. – Bucureşti: Editura academiei internaţionale Orient-occident. – P. 117.


Vladas Brazūnas

potvynis

bet vandenys plūsta ir plauja tau kojas kas mirksnį kiti bet nieko pasaulyje nauja bet visa – gimty ir kilty ugnis, kur pavirtusi oru ir vandeniu tavo akims atgis ir neklaus tavo noro ir žemė per ugnį atgims jinai tik prigesus, prigesus beribei liepsnojant šalia ir tu, sutemų apsėstasis gėriesi ūkų šalele šlapiom padūmavusiom pievom gimtinės upelės vėsa o gal šitas potvynis – Dievo palaima, ugnis ir šviesa?

Vilnius–Maskva, 1989.V.14

Braziūnas, Vladas. Alkanoji linksniuotė: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1993. – P. 76;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 110. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.51) eilėraštį skaito autorius.

Vladas Braziūnas


Translated by Ada Valaitis

<br/>* * *

I understood, that you were no longer here, in vain I climb the low steps of the old post office lived here?.. few have ever really lived here tomorrow will be the first day that the living live dying: fingers… pillows… lips… a wood carved angel on the wall playing with bookkeeping figures I can hardly see the fog: condensation on the window o the dreams – you approached there was a wind, your cold hands curled like innocent snakes and white breasts flinched under my palm an angry birthmark, gentle deception overtook me and would not let me wake the old wind swept up the leaves stood for a while, turned around and left

Fabijoniškės, 2003.IX.5–9; versta 2010

Poetinis Druskininkų ruduo 2010 = Druskininkai Poetic Fall 2010 / sudarytojas ir vyriausiasis redaktorius Kornelijus Platelis = Compiler and editor-in-chief Kornelijus Platelis. – Vilnius: Vaga, 2010. – P. 49.


Vladas Braziūnas

* * *


supratau, kad nėr tavęs, kad veltui mindau žemą seno pašto slenkstį čia gyveno?.. maža kas gyveno ryt pirma diena gyviem gyventi mirštant: pirštų... pagalvėlėms... lūpoms... žalio medžio angelas ant sienos žaidžia buhalteriniais skaičiukais rūką vos matau: rasotas langas o sapnai – kadais buvai priėjus buvo vėjas, šaltos rankos rangės dar nekaltos angys ir balandės baltos krūpčiojo po mano delnu apgamas rūstus, apgaulės švelnios gaubė ir neleido atsibust senas vėjas sušlavė lapus pastovėjo, apsisuko ir nuvėjo

Fabijoniškės, 2003.IX.5-9

Nemunas. – 2009. – Rugsėjo 17–23. – P. 5;
Birželio sodai: Tarptautinės poezijos šventės „…ir saulas diementas žėruos…“ (A. Miškinis) dalyvių kūrybos almanachas / Sudarytojas Vytautas Kaziela. – Utena: Kamonada, 2010. – P. 95;
Poetinis Druskininkų ruduo 2010 = Druskininkai Poetic Fall 2010 / sudarytojas ir vyriausiasis redaktorius Kornelijus Platelis = Compiler and editor-in-chief Kornelijus Platelis. – Vilnius: Vaga, 2010. – P. 48;
Braziūnas, Vladas. fontes amoris. – Vilnius: Petro ofsetas, 2012. – P. 9;
Braziūnas, Vladas. Poezii = Eilėraščiai / the idea and coordination Inga Lukoševičiūtė; în româneşte de Leo Butnaru, Ruxandra Cesereanu şi Alexandru Matei, Dumitru M. Ion şi Carolina Ilica, Irina Nechit. – Luxembourg, 2013. – (Rumunų ir lietuvių kalbomis). – P. 17.

Vladas Braziūnas


Translated by Ada Valaitis

<br/>* * *

drink the lips, parted like wine’s firery depths, with forge-like edges the usury of handwritten existence cast it to the winds, let it go the nudist trees splash and storm up to their knees in autumn and we are most nude and beautiful in the ballad fires of blazing nights the morning of poppies from the edges of a dream the waking city rolls down the hill as its bars and churches spill on an unslept tousled head

Versta 2010

Poetinis Druskininkų ruduo 2010 = Druskininkai Poetic Fall 2010 / sudarytojas ir vyriausiasis redaktorius Kornelijus Platelis = Compiler and editor-in-chief Kornelijus Platelis. – Vilnius: Vaga, 2010. – P. 39;
Zei şi zile = Days and gods: Antologia Festivalului Internaţional „Nopţile de Poezie de la Curtea de Argeş“: ediţia a XV-a, 2011; Poesys 15, plurilingv I / Antologie, biobibliografii şi tălmăciri de Dumitru M. Ion şi Carolina Ilica. – Bucureşti: Editura academiei internaţionale Orient-occident. – P. 116.


Vladas Braziūnas

* * *

gerk lūpas, prasivėrusias kaip vyno gilmė ugninė žaizdriškais kraštais palūkanas, rašytinį buvimą pažerki vėjais, po velnių paleisk nudistai medžiai taškosi ir siaučia lig kelių įsibridę rudeny o mes visų nuogiausi ir gražiausi gaisrių naktų baladiškoj ugny nuo sapno ašmenų aguonų rytas pabudęs miestas ritas nuo kalvos ir žyra jo aludės ir bažnyčios ant nemiegotos suveltos galvos

Braziūnas, Vladas. Slenka žaibas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1983. – P. 50–51;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 76. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.32) eilėraštį skaito Juozas Erlickas;
Braziūnas, Vladas. Poezii = Eilėraščiai / the idea and coordination Inga Lukoševičiūtė; în româneşte de Leo Butnaru, Ruxandra Cesereanu şi Alexandru Matei, Dumitru M. Ion şi Carolina Ilica, Irina Nechit. – Luxembourg, 2013. – (Rumunų ir lietuvių kalbomis). – P. 9.

Syndicate content