Vladas Braziūnas


Translated by Jonas Zdanys

<br/>Birds About Our Love

Jesus was sad when he made the flood pitied the people he punished (Lithuanian song) we did not expect to approach shore nor the island and were nailed by illusion and despair to the mast all by twos, all obliged to propagate and multiply, as ordered and sanctified without end and without measure not confused, without love, for without love’s triangle, without a third, without bloody struggle, without love’s dance there was no excess, therefore there was no debauchery we call culture later they released a crow, found shore stepped out pregnant, and then gave birth

Fabijoniškės, 2004.III.25

Poetinis Druskininkų ruduo 2004 = Druskininkai Poetic Fall 2004 / Compiler and editor Kornelijus Platelis. – Vilnius: Vaga, 2004. – P. 291. – (Jotvingiai Prize Winner).


Vladas Braziūnas

paukščiai apie mūsų meilę


„Jėzus nuliūdo tvaną padaręs, pasigailėjo žmones nubaudęs“ (žemaičių giesmė) nesitikėjome priplaukti kranto nei salos ir buvome iliuzijų ir nevilties prikaustyti prie stiebo visų po du, visi privalom veistis ir daugintis, kaip liepta ir palaiminta be galo ir be saiko ir užtat netrikdomi, be meilės, nes be meilės trikampio, be trečio, be imtynių kruvinų, be meilės šokių nebuvo pertekliaus, užtat ir kultūra vadinamo pasileidimo paskiau paleido varną, rado krantą išlipo nėščios, tai tada prigimdė

Fabijoniškės, 2004.III.25

Poetinis Druskininkų ruduo 2004 = Druskininkai Poetic Fall 2004 / Sudarytojas ir redaktorius Kornelijus Platelis. – Vilnius: Vaga, 2004. – P. 290. – Apie aut. – (Jotvingių premijos laureatas);
Metai. – 2005. – Nr. 8–9. – P. 34;
Santara. – 2012. – Žiema. – P. 30;
Braziūnas, Vladas. Stalo kalnas: [eilėraščiai]. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014. – P. 46–47.

Romas Daugirdas


Miry Collection

Vladas Braziūnas. lėmeilėmeilėmeilė Vilnius: Vaga, 2002, 143 p.

While presenting the ninth poetry collection lėmeilėmeilėmeilė by Vladas Braziūnas, a poet of the middle generation, we would like to remind readers that this is not the first time he has appeared in this magazine. Three books by him, Alkanoji linksniuotė (The Hungry Conjugation, 1993), Užkalinėti (Boarded Up, 1998) and Ant balto dugno (On the White Bottom, 1999), were reviewed in the last issue, while some translations of his poetry were published in 2001.

We should point out that working on various editorial boards after studying the Lithuanian language and literature did not exhaust the poet’s lyre, although he has been complaining it did. It was only in recent years that he has devoted all his time to his creative work, which has the hallmark of high linguistic culture.

What might attract a foreign reader in the work of this poet? In my view, it could be the intersections of opposites. In form, Vladas Braziūnas’ work looks very modern: the author experiments daringly with language and syntax, he is characterised by a refined balancing of semantic fields. Yet behind all this, there hides an archaic world perception (or a stylisation of it) related to ancient agrarian culture. His attempts to break into dynamic urbanised spaces are not very successful. The artificial urban geometry disrupts the contours of the pantheistic world image.

The poet combines successfully the freedom of improvisation and the discipline of text. The initial impression of an involuntary flow (frequently quite miry) is deceptive. The poems are "carved" with a firm hand, and the occasional baroque flourish is ruthlessly checked.

A thick ethnic layer that highlights the peculiarities of the language, toponymy and customs of the area around Žiemgala where the poet was born sand out in all the collections, including the present one. Unfortunately, these can hardly be translated into other languages. He seems to be erecting a monument to things receding and disappearing, and attempts to spontaneously stop the flow.

The lexicon of this latest collection features more abstractions, yet they do not affect the prevailing texture of concrete empiricism. Rather, they signify attempts to tame the world, from a lump of soil to the most distant stars.
The Vilnius Review: magazine of the Lithuanian Writer’s Union. Spring - Summer 2003. - No 13. - P. 91-92.

Vladas Braziūnas


Translated by Jonas Zdanys

</br>yesterday is tomorrow


in my other life as a horse I worked like a horse, during a funeral in the early middle ages in the Prussian contests I was driven exhausted, still alive, into a hole pushed on my knees face down, my front legs bent, pressed up against my breastbone, crack went the first and second vertebrae in my neck, eyes turned to the setting sun, toward overseas fisheaters, rump lifted high in my other life as a horse I sweated in a German mine in Bohemia in rathole darkness, went blind one night, standing under the new moon, they led me to stable, then later slowly at night, as the moon fattened to full, my blinders went wider and wider, they seasoned me in my other life as a horse having brought Mickiewicz from Nowogródek to Wilno I wandered the city’s streets on wooden sandals to die – everyone to that beloved land, to Vilnius now I am an apparition in Belmont it happens too that I’m frightened by thieves and cars in Sereikiškės on my neck dragging a policeman the color of distant woods in my other life as a bird I worked as a nightingale in a town of hills and valleys near the Danube, framed by forests, groves, in fields in Lithuania I wakened the hayreapers in my other life as a bird all just barely dark night long from May to June I went mad, all slavic night long I went to race with evening’s and later with morning’s birds, shutting them all off, the rabid cuckoo of morning still surprised the naked poet Europennies in his pocket, the pocket in the other room love remains, death and recruits you will cuckoo yourself in my other life as a poet I noticed that all French girls, if we travel lay down or fly – put me to sleep, just alongside so we would not have to talk with words or hands, or hot finger pillows or edges of lips, I dream in a closed space

Banská Štiavnica–Bratislava–Vilnius, 2003.VI.1–VI.12

http://www.unesco.it/poesia/babele/poesia/poesia_autori/2005/braziunas.htm;
The Vilnius Review. – 2008. – Spring / summer. – № 23. – P. 58–59;
http://www.lyrikline.org/en/poems/vakar-yra-rytoj-3560?showm...
http://www.balticsealibrary.info/index.php?option=com_flexic....


Vladas Braziūnas

vakar yra rytoj


aname arklio gyvenime dirbau žirgu, per šermenis ankstyvaisiais viduramžiais prūsų varžybų buvau nuvarytas, dar gyvas duobėn guldomas kniūbsčias, priekinės kojos priklaupiamos, paspaudžiamos po krūtinkauliu, trakšt pirmas ir antras kaklo slanksteliai, akys saulės laidos kryptimi, kur už jūrių žuvėdai, aukštyn iškeltas pasturgalis aname arklio gyvenime prakaitavau vokiečio šachtoje Banská Štiavnicoj žiurkinoje tamsoj, apžlibau vieną naktį, stojus mėnulio tárpijoms, išvedė kūtėn, paskiau pamažėliais naktim, tunkant jaunam į pilnatį, leido ganyklon, akiūkliai platyn, vis platyn, pripratino aname arklio gyvenime iš Naugarduko į Wilno atvežęs Mickevičių klaidžiojau miesto gatvėmis ant medinių koturnų numirti – visi į tą mylimą šalį, į Vilnių dabar vaidenuosi Belmonte būna kad ir Sereikiškėse baidausi vagių ir mašinų ant sprando tampau policininką tolimo miško spalvos aname paukščio gyvenime dirbau lakštingala kalnų ir slėnių mieste prie Dugnojaus, miškais aptaisyto, girių, laukų Lietuvoj keldavau šienpjovius aname paukščio gyvenime visą vos temusią naktį iš gegužės į birželį ėjau iš proto, visą Bratislavos naktį ėjau lenktynių su vakaro paskiau ir su ryto paukščiais, visus juos užtrenkdamas, ryto pasiutus gegutė vis tiek užklupo poetą nuogintelį eurocentai kišenėj, kišenė kitam kambary lieka meilė, mirtis ir rekrūtai pats užkukuosi aname poeto gyvenime pastebėjau, kad visos prancūzės, važiuojam gulim ar skrendam, – migdo mane, vos šalia kad nereikėtų kalbėtis žodžiais ar rankom, ar pirštų karštų pagalvėlėm, ar lūpų kraščiukais, sapnuoju uždaroje erdvėje

Banská Štiavnica–Bratislava–Vilnius, 2003.VI.1–VI.12


Literatūra ir menas. - 2003. - Spalio 10. - P. 4. - Vieno anoniminio eilėraščio konkursas: I vieta. – Prieiga internetu: http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=2971&kas=straipsnis&st...
Poetinis Druskininkų ruduo 2004 = Druskininkai Poetic Fall 2004 / Sudarytojas ir redaktorius Kornelijus Platelis. – Vilnius: Vaga, 2004. – P. 292, 294. – Vieno anoniminio eilėraščio konkursas. I vieta;
Vilenica 2005: 20. mednarodni literarni festival / [urednici Miljana Cunta, Barbara Šubert]. – Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev, 2005. – P. 103, 105;
Magnus Ducatus Poesis: ribų įveika = robežu pārvarēšana = пераадoленьне мeжаў = pokonywanie granic = подолання меж = преодоление рубежей = surmounting boundaries: 2006–2007 / Sudarė ir parengė Vladas Braziūnas. – Vilnius: Petro ofsetas, 2007. – P. 96–97;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 262–263. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.54) eilėraštį skaito Antanas A. Jonynas;
http://www.lyrikline.org/index.php?id=162&L=2&author=vb02&sh... (eilėraštį skaito autorius);
Poezijos kalbos kraštovaizdžiai = Sprachlandschaften der Poesie = Абсягi паэзii / European Borderlands. – Vilnius–Minsk: European Borderlands, 2009. – P. 29;
http://www.balticsealibrary.info/index.php?option=com_flexic...
Braziūnas, Vladas. E ramosa ci accershierà la sera [Ir siaus mus vakaras šakotas] / Cura e traduzione dal lituano di Pietro U. Dini. – Novi Ligure (AL): Joker, 2013. – P. 80, 82. – (Parole del mondo). – (Lietuvių ir italų k.). – [Pietro U. Dinio str.] Intelligenza del polpastrelli e poliglotismo militante, p. 105–110;
Braziūnas, Vladas. Poezii = Eilėraščiai / the idea and coordination Inga Lukoševičiūtė; în româneşte de Leo Butnaru, Ruxandra Cesereanu şi Alexandru Matei, Dumitru M. Ion şi Carolina Ilica, Irina Nechit. – Luxembourg, 2013. – (Rumunų ir lietuvių kalbomis). – P. 12–13.

Vladas Braziūnas


Translated by Jonas Zdanys

The Joy of Daydreams


half the sky is covered with snow clouds, the other drips with rainbows water returns to wells after the droughts snow-dusted cows bellow in the fields and the longest line on the far horizon breaks banging against the blue forest your blossoming skin, the green linden’s white wood bursts into flame under throbbing fingers, on the border sparrows fight with the souls of hop blossoms wind shuffles outside the door, plucks at mosses, grasps at wet timbers and I don’t know if I should cry or laugh, because I don’t understand premature snow nor why it melts so traitorously when I holding on to immutable time, so I would not drive to tears what I drank in with milk, what I believe, the petal from your once-upon-a-time letter walks there and back, unclear, unequal to what was given, how what was created there, when the stove hisses and goes out and last year’s cranes or geese scurry in flocks toward the rainbows, do not consider flying away, on Aisetas the thin ice-coat crackles, only a half day like this or half a life remaining

Fabijoniškės, 2003.I.6–9Vladas Braziūnas

svajonių džiaugsmas


pusę dangaus apgožę snieginiai debesys, kitoj vaivorykštėm varva vandva po sausrų į šulnius sugrįžta laukuose mūkia apsnigtos karvės ir ilgiausia eilutė toli horizonte sulūžta atsitrenkus į mėlyną mišką žiedlapėjanti tavo oda, žaliõs liepos balsva mediena suliepsnoja po spurdančiais pirštais, pasieny zvirbuliai pešas su spurglių sielom šliurinėja vėjas už durų, pešioja samanas, grabinėjas šlapių sienojų o neišmanau, verkti ar juoktis, kad neišmanau nei sniego nelaikšio nei ko jis taip išdavikiškai tirpsta kai aš įsikibęs nekintamo laiko, kad tik nepravirkčia ką su pienu įgėręs, ką įtikėjęs, žiedlapėlio iš tavo kadaisinio laiško vaikšto tenai ir atgal, neaišku, nelygu kiek duota buvo, kaip seikėta ką ten kūryba, kai krosnis tik šnypščia ir gęsta ir gervės ar žąsys pernykštės blaškos vaivorykščių pusėj pulkais, nė nemano išskristi, ant Aiseto treška plonytė luobelė, tik pusdienį šitaip ar pusę gyvenimo likusio

Fabijoniškės, 2003.I.6–9

Literatūra ir menas. – 2003. – Spalio 10. – P. 5. – Vieno anoniminio eilėraščio vandens tema konkursas: I vieta;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 260. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.53) eilėraštį skaito autorius.

Vladas Braziūnas


Translated by Jonas Zdanys

Group portrait


for Algimantas Aleksandravičius the final beginning: apparitions – the waters glide the frightened mood, hasps closed hard, the palm into a cupped hand, a convulsive fist, fist of women, go out, look, the stains of lightheat try to converse with the meditating, it seems, all finding themselves before the lenses, hiding behind a mask, float to the zone of obscurity, the author waits for rain, perhaps it will wash clean, float on its streams the washed the naked, the uncomforted, the untranslatable into language familiar to us, all that matters is the light coming from the final darkness, only the eye only half an eye illuminating half a glance sinks into an infant’s body, wrinkles, wrinkled clouds filled with rain, undrained, the relationship subjective causal connections but invisible, ocular pressure rises the flood rises, the ebbtide explodes, carries us away

Fabijoniškės, 2000.XI.29–XII.1

Braziūnas, Vladas. Group Portrait / Translated by Jonas Zdanys // Poetinis Druskininkų ruduo 2002 = Druskininkai Poetic Fall 2002. – Vilnius: Vaga, 2002. - P. 293. – Competition for the most photographic Poem. III place.


Vladas Braziūnas

grupinis portretas


Algimantui Aleksandravičiui paskutinė pradžia: vaidenasi – vandenys sklendžia išsigandusi nuosaka, sklendės kietai užšautos, delnas į saują, mėšlungišką kumštį, moteris kumši, išeik pažiūrėk, šviesokaitos dėmės mėgina susikalbėti su medituojančiais, regis, visi atsidūrę prieš objektyvą, slepias už kaukės, plaukia į neryškumo zoną, autorius laukia lietaus, gal atplaus, atplukdys čiurkšlėmis išsipraususius nuogus, neguodžiamus, nebeišverčiamus į mums suprantamą kalbą, svarbi tik šviesa atsklindanti iš tamsumos paskutinės, tik akį tik pusę akies, pusę žvilgsnio apšvietusi grimzta į kūdikio kūną, raukšles, susiraukšlijusius debesis neišsilijusius, neišsisakiusius, santykis subjektyvus priežastingi ryšiai, bet nematomi, kyla akispūdis potvynis kyla, atoslūgis sprogsta, nusineša mus

Fabijoniškės, 2000.XI.29–XII.1

Braziūnas, Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. - Vilnius: Vaga, 2002. - P.128;
Braziūnas, Vladas. Geltonas žiburys [elektroninė knyga] / Į lenkų kalbą vertė Teresa Dalecka = Żółte światło / Przełożyła z litewskiego Teresa Dalecka. – Skopjė: Blesok, 2003. – Prieiga per internetą (žiūrėta 2004.IV.5): http://www.e-knigi.com.mk/01poetry/braziunas/04/sodrzini.asp?lang=mac (lietuvių k.); http://www.e-knigi.com.mk/01poetry/braziunas/04/sodrzini.asp?lang=eng (lenkų k.);
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 218. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.24) eilėraštį skaito autorius.

Vladas Braziūnas


Translated by Antanas Danielius

the root

hump-backed rammed roads overgrew with wormwood and poplars, a flock of bullfinches plucked my favourite sleepless rowan who crooked its branches that way, who bent the trunk so strangely, the bark peeled off, I awoke in a full blossom of clouds, amazed, everything is not here, not high, not in the bullfinch’s fly, I am eternally grateful to her, whom I saw after I died.

Braziūnas, Vladas. Poems: Personal pronouns: i [; p. 116–117]; you [tu, p. 117]; he [jis; p. 117–118]; we [mes; p. 118]; last night I dreamed for the first time [šiąnakt pirmąkart sapnavau; p. 118–119]; Vilnius Classicism [Vilniaus klasicizmas; p. 119–120]; the old man and the sea [senis ir jūra; p. 120]; "starlings and little birds of hollow…" [„špokai ir mažieji uoksų paukšteliai …”; p. 121]; a bifurcate candlestick received as a present dovanota dviguba žvakidė; p. 121–122]; everything will be a dream about [visa bus sapnas apie; p. 122]; the root [šaknis; p. 122–123] / Translated by A.Danielius // Vilnius: Lithuanian literature, culture, history. - 2001. - Summer. - P. 116–123. www.culture.lt/vilnius/vilnius2001-1/116psl.htm

Vladas Braziūnas

šaknis

kuprūs keliai suplūktiniai užaugo pelynais ir tuopom sniegenų pulkas nuskynė bemiegį palangės šermukšnį kas taip išklaipė šakas kas taip iškreivojo kamienus atsiknojo žievė, atitokau pačiam debesų žydėjime visa ne čia, ne aukštai ne degančiam sniegenos skrydy amžiną ačiū tai kuria po mirties išvydau

1992.X.19–XII.17

Braziūnas Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. - Vilnius: Vaga, 2002. - P.50.

Vladas Braziūnas


Translated by Antanas Danielius

everything will be a dream about

everything will be infallible as a dream however erroneous, the teeth continue to rot and fall out, they keep saying, you will lose your parents who left for God long ago – it is not about the one, wrapped in a blue bathrobe who steps out of a blue basin into a green playing ground – it is blue and green all over the place but about the one in the Highlands, among yokes and oxen, who likes sweets, and in the Lowlands, who with woodmen looks round, maybe sensing the sea Highlands=Aukštaitija, Lowlands=Žemaitija; the two principal ethnic regions in Lithuania.

Braziūnas, Vladas. Poems: Personal pronouns: i [; p. 116–117]; you [tu, p. 117]; he [jis; p. 117–118]; we [mes; p. 118]; last night I dreamed for the first time [šiąnakt pirmąkart sapnavau; p. 118–119]; Vilnius Classicism [Vilniaus klasicizmas; p. 119–120]; the old man and the sea [senis ir jūra; p. 120]; "starlings and little birds of hollow…" [„špokai ir mažieji uoksų paukšteliai …”; p. 121]; a bifurcate candlestick received as a present dovanota dviguba žvakidė; p. 121–122]; everything will be a dream about [visa bus sapnas apie; p. 122]; the root [šaknis; p. 122–123] / Translated by A.Danielius // Vilnius: Lithuanian literature, culture, history. - 2001. - Summer. - P. 116–123. www.culture.lt/vilnius/vilnius2001-1/116psl.htm

Vladas Braziūnas

visa bus sapnas apie

visa, kas bus, – neklaidinga kaip sapnas tegu ir klaidžiausias, vis krenta dantys ir krenta: prarasi, vis sako tėvus, iškeliavusius andai Dievopi, – ne apie tą, kurs iš žydro baseino įsisiautęs žydran chalatan žengia žalian aikštynan, – žydra, žydra ir žalia tik apie tą, kur Aukštaičiuos stalgų, tarp jungų ir jaučių kur Žemaičiuos su medsėdžiais žvalgos, gal jūrą nujaučia

2000.II.20–28

Braziūnas Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. - Vilnius: Vaga, 2002. - P.17.

Vladas Braziūnas


Translated by Antanas Danielius

a bifurcate candlestick received as a present

1. the guardian angel, roughly made by a convict, from my bookshelf (as if from the Bernardinai pulpit he would listen, how Somebody in his hollow breast creates unlimited space and fulfillment) is silent, the one he failed to guard is again, again behind bars, the hunchbacked recidivist serpent does not care a fig any more 2. we, too, shall be poured into the falling-in well, we shall talk with Bernotas below ground, with grit, with mould, a labourer will water the swinging sweep from the socket of the perished Bėris, sinkholes will widen from surprise, white with Christmas snow – the brimful crib, the bifurcate crowns of trees will bloom, two candles, the blinking of snow goldfinches will sting and ache till Latvia Bernardinai – a church of St. Bernardin in Vilnius. Bernotas – maybe the Lithuanian poet Albinas Bernotas (b.1934). Bėris – a popular name for a horse.

Braziūnas, Vladas. Poems: Personal pronouns: i [; p. 116–117]; you [tu, p. 117]; he [jis; p. 117–118]; we [mes; p. 118]; last night I dreamed for the first time [šiąnakt pirmąkart sapnavau; p. 118–119]; Vilnius Classicism [Vilniaus klasicizmas; p. 119–120]; the old man and the sea [senis ir jūra; p. 120]; "starlings and little birds of hollow…" [„špokai ir mažieji uoksų paukšteliai …”; p. 121]; a bifurcate candlestick received as a present dovanota dviguba žvakidė; p. 121–122]; everything will be a dream about [visa bus sapnas apie; p. 122]; the root [šaknis; p. 122–123] / Translated by A.Danielius // Vilnius: Lithuanian literature, culture, history. - 2001. - Summer. - P. 116–123. www.culture.lt/vilnius/vilnius2001-1/116psl.htm

Vladas Braziūnas

dovanota dvišaka žvakidė

1. grumblotas – kalinio darbo – angelas sargas nuo mano knygų lentynos (lyg nuo Bernardinų sakyklos klausytųs krūtinėj kiauroj kosminėjant Kažinką erdvėjant ir pildantis) tyli jo neišsergėtas vėlek vėlek už grotų kuprotai recidyvistei angiai jau nusispjaut 2. subers – ir mus – į šulnį beužgriūvantį – su Bernotu, kalbėsim po velėna su velenu, trupančiu, su pelėsiu girdys bernas svirtį svyruoklę iš kritusio Bėrio akiduobės plėsis iš nuostabos smegduobės Kalėdų sniego prikritusios lygmalos prakartėlės, žydės dvišakos lajos, dvi žvakės sniego dagilių mirksėjimas gils gels ligi Latvijos

1998.VIII.15–2001.III.10

Braziūnas Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. - Vilnius: Vaga, 2002. - P.43.

Vladas Braziūnas


Translated by Antanas Danielius

<center> *<br /> * * * * *<br /> * * * ** * * * </center>

starlings and little birds of hollow in my starling-houses are my most powerful patrons, my playful companions, and first of all my soul’s equilibrating candles with waxen wicks of beaks, dotted diminutive peacocks with pearl crowns and golden rings on their little legs – one will catch and pick them up not really take them off, not really only so it is said in a song, that was dreamed about, that all from nothing – actually was

Braziūnas, Vladas. Poems: Personal pronouns: i [; p. 116–117]; you [tu, p. 117]; he [jis; p. 117–118]; we [mes; p. 118]; last night I dreamed for the first time [šiąnakt pirmąkart sapnavau; p. 118–119]; Vilnius Classicism [Vilniaus klasicizmas; p. 119–120]; the old man and the sea [senis ir jūra; p. 120]; "starlings and little birds of hollow…" [„špokai ir mažieji uoksų paukšteliai …”; p. 121]; a bifurcate candlestick received as a present dovanota dviguba žvakidė; p. 121–122]; everything will be a dream about [visa bus sapnas apie; p. 122]; the root [šaknis; p. 122–123] / Translated by A.Danielius // Vilnius: Lithuanian literature, culture, history. - 2001. - Summer. - P. 116–123. www.culture.lt/vilnius/vilnius2001-1/116psl.htm

Vladas Braziūnas


*
* * * * *
* * * * * * * *

špokai ir mažieji uoksų paukšteliai manuos inkiluos – galingiausieji man užtarytojai mano žaismė pirmučiausia – sielos pusiau- svyruonėjančios žvakės su sna- po vaškuolėm dagtelėm, taš- kuotos mažybinės povos su perlų vainikais ir aukso žie- dais ant kojelių – pagaus ir nurinks ne iš tikro, numaus ne iš tikro, tik taip pasakyta dainoj, tai svajota tai visko – iš nieko – ir būta

Fabijoniškės, 1998.VIII.8–2000.VII.30

Braziūnas Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. - Vilnius: Vaga, 2002. - P.49;
Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas. Iš naminio audimo dainos: kompozicija poeto balsui ir skambančiai gausai / Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė. – Vilnius: Kronta, 2005. – P. 51. – Priedas: kompaktinė plokštelė [Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas; folkloro grupė Vydraga];
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj. – Vilnius: Lietuvių literatūroos ir tautosakos institutas, 2007. – P. 237. – (Gyvoji poezija). – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės (CD). – Eilėraštį kompaktinėje plokštelėje (2) skaito autorius;
Iš naminio audimo dainos [kino filmas]. – Arvydo Baryso kino kompanija, 2008. Vlado Braziūno eilėraščai skaitomi autoriaus;
Braziūnas, Vladas. E ramosa ci accershierà la sera [Ir siaus mus vakaras šakotas] / Cura e traduzione dal lituano di Pietro U. Dini. – Novi Ligure (AL): Joker, 2013. – p. 66.– (Parole del mondo). – Lietuvių ir italų kalbomis;
Žaliasis pasaulis. – 2014. – Sausio 30. – P. 8.

Vladas Braziūnas


Translated by Antanas Danielius

the old man and the sea

the old man bowed to the earth and did not say anything more a ladybird looked for a path in the ditch between breasts a cranberry got filled with blood and was ripening to a golden apple he slaughtered and skinned a completely black bull, burned its entrails, bones and meat to save the Sembian from Poles he killed, singled and cleaned, cut the teats and into the sea, he repeated, how he lay down and got up, brothers elected him god, the old man bowed to the earth and he was deprived of speech the world is touching, uncertain like wrinkles of the beloved

Braziūnas, Vladas. Poems: Personal pronouns: i [; p. 116–117]; you [tu, p. 117]; he [jis; p. 117–118]; we [mes; p. 118]; last night I dreamed for the first time [šiąnakt pirmąkart sapnavau; p. 118–119]; Vilnius Classicism [Vilniaus klasicizmas; p. 119–120]; the old man and the sea [senis ir jūra; p. 120]; "starlings and little birds of hollow…" [„špokai ir mažieji uoksų paukšteliai …”; p. 121]; a bifurcate candlestick received as a present dovanota dviguba žvakidė; p. 121–122]; everything will be a dream about [visa bus sapnas apie; p. 122]; the root [šaknis; p. 122–123] / Translated by A.Danielius // Vilnius: Lithuanian literature, culture, history. - 2001. - Summer. - P. 116–123. www.culture.lt/vilnius/vilnius2001-1/116psl.htm

Vladas Braziūnas

senis ir jūra

senis nusilenkė žemei ir nieko daugiau nepasakė tako boružė ieškojo karštam griovely krūtų kraujo pritryškusi bruknė į aukso obuolį sirpo papjovė, nulupo, vidurius kaulus sudegino, mėsą jaučio, visiškai juodo išgelbėtų sembą nuo lenkų paskerdė, svilino, valė išpjovė spenius ir į jūrą kartojo kaip gulė ir kėlė broliai dievu jį išrinko senis nusilenkė žemei ir seniui atėmė žadą pasaulis graudus, netikras it mylimosios raukšlės

1995.IV.7–9

Braziūnas Vladas. Ant balto dugno: Eilėraščiai. - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. - P.31.

Syndicate content