Guntars Godiņš


* * *


Kā vienmēr rīts uzzīmē mūsu sejas un aiziet.

Guntars Godiņš

* * *


Kaip visada rytas nupiešia mūsų veidus ir išeina.

Poezijos pavasaris 2000. – Vilnius: Vaga, 2000. – P. 380.

Guntars Godiņš


* * *


Jūra atnāk līdz slieksnim, pieklauvē un nemanāmi aizslīd atpakaļ. Mēs elpojam miegā mierīgi kā aļģes. Vienīgi sapņi ir piebiruši baltiem gliemežiem. Tu saki: šeit jūra bijusi. Es saku: bijusi jūra šeit. Viļņu vārdi ir dziļi kā miegs.

Guntars Godiņš


* * *


No viena elpas otra elpā lido taurenis, radīdams telpas sajūtu mirkļa izjūtām. Patiesībā laiks ir telpa.

Guntars Godiņš

* * *


Nuo vieno kvapo kito kvapan lekia plaštakė kurdama erdvės nuovoką akimirkos pajautoms. Po teisybei laikas yra erdvė.

Poezijos pavasaris 2000. – Vilnius: Vaga, 2000. – P. 379.

Anna Rancāne


* * *


Neaizbaidi eņģeli, Kas pārliecies pāri diviem mīlētājiem, Kuri tālu ceļā un jau sirmi, Kā bērni iet pretī viens otram, solīšiem sīkiem, Izbrīnā nodreb skropstas un naivā bedrīte zodā, Kad viņu trīcošās plaukstās Iekrīt spalva no eņģeļa spārna. Arī viņi vēl uzlidos, Pie spalviņas pieturoties.

2003. novembrisPēters Brūveris


Irklis:


ezermalas meldrājā, vientuļš, iz neatģieduma dzelmes pilnmēness izvilināts, atpakaļ par kaulbaltu egleskoku izbalināts, šūpuojas šurpu-turpu, šurpu-turpu… dažbrīd uz tā uzmetas kāda nejauša mēnessērdzīga spāre, aplaikus pārlaižas pāri tūkstoš gadus vecas ūdensburtnieku dvēseles, gaužāk par gaužu gaudodamas, pazaudēto nākotni apraudādamas, galindu ūdeņvārdus kā bultveida atspulgus zivju žaunās noglabādamas; viens vienīgs irklis – starp vilni un vilni, viens vienīgs mirklis – kā atklāsmes trīsa, kā rasas lāsē pavīdējusi pār šūpuli pārliekušās Laimas seja, kā ļaužu dzīve (ne gara, ne īsa); un aizmiglotajā Laika acī, nozibot briežraga žebērklim, šļakstienam pārraujot tagadnības plēvi un sudraba vilnīšiem aizirdzot līdz pat mirušu tautu sakniebtām lūpām, rau! vidū nāves melnajiem klāniem it kā atveras plauksta, kurā apkārt ugunskuriem žūdamas kūp sentēvu drēgnās miesas un paparžziedu atspīdumiem vaigos lēkā un lidinās laumas, veļu vālēm velētos kreklos krūšgaliem ļaužup tvīkstot un pēdu dipām atbilsmojoties manos pukstos; taipus ezeram, rau! izklīstot miglai, doru egles, un bičoļi šūpojas dzeiņos kā zelta putekšņi Austējas matos, bet zem platas papardes, medalu sūcot, klau! klusu klakšķina mēli kauks – viņam kleinas kājeles, viņam ķērpju bārda, viņam klūgu groziņš, kurā trīsreiz trejdeviņi dižsūreņu stobri gāršiem, deviņreiz deviņi duči sudraba zvīņu un septiņreiz septiņi zalkšu kroņi; bet kas tur, kas tur vaidēdams vīd? kas tur IR? kas tur, meldrus pašķirdams, slīd? vai tur vienkoka valtes vaidelošu veļiem ved veltes? vaiman! varbūt tur, vieglas vēsmas iekustināta, velti pēc taisnības aiz- vilnī kāda pēctečiem nekad neuzzināma cilts? bet varbūt tur kaulbaltais irklis, iestrēdzis iekarotāju viltigā dieva kārajā rīklē, velk naidnieka karapūļus nāves valgos? vēsma pārvēršas vējā, un visapkārt meldrus un ļautiņu mūžus šķirsta un šķir kāda caurspīdīga roka, kas mūs virs laikūdens tur, kas mūs šūpulī-kā-laivā laivā-kā-zārkā zārkā-kā-šūpulī pārī ūdenszālēm kā slīkoņu matiem, kas mūs ir, ir, ir un pēkšņi neir, ezermalā neviena, tikai tumsa melnāka par melnu, tikai klusums klusāks par klusu, un mani sirdspuksti, paši sev izdobjot kapu dobītes, pukstinās pretim melnajiem klāniem, kur tikko atvērusies aizvērās Plauksta.

Brūveris, Pēters. Dzintara galvaskausi: dzejoļi: 1985–1989. – Rīga: Liesma, 1991. – Lpp. 103–105.

Pēters Brūveris


irklas:

paežerės meldynėj, vienišas iš nesuvokiamos gilmės pilnaties išviliotas vėlei į kaulą eglinį nubalintas, sūpuojas šen-ten, šen-ten… tarpais ant jo nutupia koks netikėtas nakvišaujantis laumžirgis, leidžias apylaikiais daugel daugiau negu tūkstančio metų senumo vandens kerėtojų dvasios, gailiau negu gailiai ūbuodamos, prarastą ateitį apraudodamos, galindų vandenvardžius it strėlių atspindžius žuvų žiaunose paslėpdamos; vienas vienintelis irklas – tarp bangos ir bangos, vienas vienintelis mirksnis – it apreiškimo krūpsnis, it rasos laše sublyksėjęs prie lopšio palinkusios Laimos veidas, it žmonių gyvenimas (nei per ilgas, nei trūkstamas); ir padūmavusioj Laiko aky, tvykstelint elniaragio žeberklui, pliukštelėjimui perplėšiant dabartybės plėvę ir sidabro bangelėms nusiritant ligi pat mirusių tautų surakintų lūpų, žiūr! tarp mirties juodųjų slėnių tarsi vertųsi plaštaka, joj aplink ugniakurus džiūdami garuoja sentėvių drėgni kūnai ir paparčio žiedų nutviekstais veidais šokinėja ir skraidžioja laumės, vėlių kultuvėm velėtuos marškiniuos krūtų karpoms žmonėspi liepsnojant ir pėdų kaukšėjimui atsimušant mano tvinksniuos; tapus ežero, žiūr! sklaidantis miglai, drevėtos eglės ir bičiuliai sūpuojas geiniuos it aukso žiedadulkės Austėjos plaukuos, o po plačiu paparčiu, midų besiurbiant, klau! tyliai klaksi liežuviu kaukas – jo klyvos kojelės, jo kerpių barzda, jo kliūgų kraitelė, kurioj triskart trejos devynerios didrūgčių tūtos, devyniskart devyni tuzinai sidabro žvynų ir septyniskart septynios žalčių karūnos; bet kas ten? kas ten dejuodamas žiūri? kas ten YRA? kas ten, meldus praskirdamas, IRIAS? ar iš stuobrio išskobtas luotas veža donį vėlėms vaidelotų? aiman! galbūt ten, lengvo dvelksmo išjudinta, veltui teisybės ieškodama nu- banguoja kokia kiltis, ainiams niekad nesužinosima? o galbūt ten baltas it kaulas irklas, įstrigęs užkariautojų klastingo dievo godžioj gerklėj, velka priešo kariaunas mirties nelaisvėn? dvelksmas virsta į vėją, ir aplink meldus ir žmonelių gyvenimus skirsto ir skiria kažkokia perregima ranka, kuri mus virš laiko vandenų laiko lopšyje-it-valty valty-it-karste karste-lopšyje virš vandenžolių it skenduolių plaukų kuri gi mus iria, iria, iria ir staiga nebeiria, paežerėj nieko, tik tamsa, juodesnė už juodą, tik tyla, tylesnė už tylią, ir mano širdies tvinksniai, patys sau išsiduobdami kapų duobutes, tvinksi link juodojo slėnio, kur ką tik atsivėrusi užsiveria Plaštaka.

Literatūra ir menas. – 1993. – Lapkričio 13. – P. 6.– Iliustr.: Džojos Barysaitės [Pėtero Brūverio portr.] nuotr.;
Braziūnas, Vladas. Priedainė: eilėraščiai ir latvių poezijos vertimai. – Vilnius: Apostrofa, 2008. – P. 10–13.

Pēters Brūveris


Stabule


dzidri zils mežazvēra skatiens, vējam aizturot elsas biezajos brikšņos un sirmajam medniekam pamirstot savas bērnības nevainīgajās ilgās; toreiz, viņš atminas: mēs spēlējām paslēpes upmalas lazdajos, un tu nozudi kārkla stabules dziesmā, un, vakaram nolaižoties, es aizmigu, saritinājies ozola dobumā, un sapnī pie manis atlavījās maigs mežazvērs, čukstot: tu zaudējot viņu iegūsi, tev mūžam ilgi būs ilgoties sevis un vienīgi nāves ēnā, kad pirmatnēja atmiņa pārvarēs pūstošo ikdienas saldmi un spožie medību rīki kā mirāža sarūsēdami aiztumsīs atpakaļ redzokļu dzīlēs, tu sajutīsi sevī kā kārkla stabulē Senmātes elpu

Brūveris, Pēters. Sirdī melnajam putnam lizda: Dzeja: 1991.–1992. – Rīga: Sol vita, 1995. – (Latviešu dzejnieki šodien). – lpp. 91.

Pēters Brūveris


Dūdelė

tyras žydras laukinio žvėrio žvilgsnis, vėjui sulaikius alsavimą krūmų tankmėj ir žilajam medžiokliui nuščiuvus savo vaikystės lūkesčiuos nekaltuosiuos; tąsyk, jis pamena, ėjom slapstynių paupio lazdynijoj, ir tu karklo dūdelės giesmėj pradingai, ir vakarui leidžiantis, aš užmigau, susirietęs ąžuolo uokse, ir sapne prie manęs prisėlino švelnus laukinis žvėris, kuždėjo man: tu prarasdamas ją pelnysi, tu per amžius ilgėsies savęs, ir vien tik paunksny mirties, kai jau atmintis pirmykštė pervers pūstančią kasdienę saldybę ir žvilgūs medžioklės rykai nei pamėnai rūdėdami tems vėlei vyzdžių gilmėj, tu pajusi savy nei karklo dūdelėj Senolę alsuojant

Literatūra ir menas. – 1993. – Spalio 31. – P. 16;
Brūveris, Pēters. Dūdelė / iš latvių k. vertė Vladas Braziūnas // Braziūnas, Vladas. Priedainė: eilėraščiai ir latvių poezijos vertimai. – Vilnius: Apostrofa, 2008. – P. 40.

Vladas Braziūnas


No lietuviešu valodas atdzejojis Indra Brūvere un Pēters Brūveris

<br/>rekonstrukcija: Æstiorum gentes

Norbertam Vēļum trīs gailīši iegavilējas saullēkta cilvēkam sejā zieds iespīdas Dzūkijā un laižas pa Nemunu lejā Aukštaitijā lauka viducī stāv galds - linu drāna un maize rūtains pļavu lakats apņem raženo stāvu dūņainu ezeru slepenās pārejas kur saulrieta cilvēkam staigāt atpeld zieds un aizdegas zvaigzne pār aistu jūrām

http://www.la.lv/daudz-laimes-dzimsanas-diena-lietuva/

Vladas Braziūnas

rekonstrukcija: Æstiorum gentes


Norbertui Vėliui treji gaideliai begysta saulėtekio žmogui į veidą žiedas įspįsta Dzūkijoj ir Nemunu leidžiasi Aukštaitijoj laukų vidury stovi stalas – linas ir duona languota pievų skara juosia derlųjį stuomenį dumblinių ežerų kūlgrindos saulėsėdos žmogui vaikščiot atplaukia žiedas ir uždega žvaigždę ant aistmarių

Braziūnas, Vladas. Slenka žaibas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1983. – (Pirmoji knyga). – P. 12;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj. – Vilnius: Lietuvių literatūroos ir tautosakos institutas, 2007. – P. 39. – (Gyvoji poezija). – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės (CD), kompaktinėje plokštelėje (1) eilėraštį skaito autorius;
Lietuvos rytas. – 2007. – Vasario 8. – P. 21. – Kartu su tekstu: Braziūnas, Vladas. Gerbėjams – kalbanti knyga: Poetas Vladas Braziūnas vakar pristatė savo kūrybos rinktinę. Tai išties neįptasta knyga / kalbėjosi Ramūnas Gerbutavičius. – (Kultūra: Staigmena. Rinktinėje yra ir plokštelių su poezijos įrašais);
Iš naminio audimo dainos [kino filmas]. – Arvydo Baryso kino kompanija, 2008. Vlado Braziūno eilėraščai skaitomi autoriaus, grojami folkloro grupės Vydraga (vadovas Algirdas Klova);
Braziūnas, Vladas. Poezii = Eilėraščiai / the idea and coordination Inga Lukoševičiūtė; în româneşte de Leo Butnaru, Ruxandra Cesereanu şi Alexandru Matei, Dumitru M. Ion şi Carolina Ilica, Irina Nechit. – Luxembourg, 2013. – (Rumunų ir lietuvių kalbomis). – P. 31.

Vladas Braziūnas


No lietuviešu valodas atdzejojis Indra Brūvere un Pēters Brūveris

priežu stādīšana netālu no Zervīnām


tēvzeme mūsu, kas debesīs esi šūpojies Gostagala svētajās gārsās stabules tavu izloksni izvīteros bet aizej bez skaņas tik ar nopūtu vien neviens neatstums un pavadīs līdz kliedzošai zvaigznei zvirgzdainā upē otrā krastā tēvzemes un cerības Ūla, dzeguze, sils un Aputis

Vladas Braziūnas

pušų sodinimas netoli Zervynų


tėvyne mūsų, kur esi danguos linguok prie Guostagalio šventą garšvą lamzdelės tavo tarmę išringuos tik atsiduski ir išeik be garso nė vienas neatstums ir palydės lig rėkiančios žvaigždės žvirgždėtoj upėj kitam krašte tėvynės ar vilties Ūla, gegutė, šilas ir Aputis

Braziūnas, Vladas. Užkalinėti. – Vilnius: Vaga, 1998. – P. 122;
Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas. Iš naminio audimo dainos: kompozicija poeto balsui ir skambančiai gausai. – Vilnius: Kronta, 2005. – P. 106–107. – Knygos kompaktinėje plokštelėje [Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas; folkloro grupė Vydraga] eilėraštį skaito autorius;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 174. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.81) eilėraštį skaito Kęstutis Nastopka.

Vladas Braziūnas


No lietuviešu valodas atdzejojis Indra Brūvere un Pēters Brūveris

Groziņvakari


jau varam rudeni mēs saukt virs galvas pēdu pacēlis ir rudens, no zvaniem un no lauka ar ziedu vainagiem tas vainagots nāks mājup, sēdīsies pie galda kur mēs, aiz noguruma saviļņoti uz smagām rokām noraudzīsimies un zarots vakars apkārt šalks (es reizēm viņa ēnā ieklausos kā sauc mūs sauc, bet ne ar vārdiem) būs pļavu zālēm noklāts galds un nedalāmas būs, būs visas vienā gan mūsu stundas, mūsu dienas un skatīsimies saviļņoti kā maizi maizesnazis saliek kopā

Vladas Braziūnas

sambariai


jau galim rudenį pašaukt iškėlę pėdą virš galvos ruduo, iš varpų ir iš lauko gėlių vainikais vainikuotas pareis namo, prisės prie stalo kur mes, iš nuovargio apsalę žiūrėsim į sunkias rankas ir siaus mus vakaras šakotas (jo ūksmėje klausiaus kadais kaip šaukia mus, bet ne vardais) žolynais stalas bus nuklotas ir bus nedaloma, bus viena ir mūsų valandos, ir dienos ir mes žiūrėsime apsalę kaip duoną duonriekis sujungia

Vilnius, 1985.VIII.6

Braziūnas, Vladas. Suopiai gręžia dangų: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1988. – P. 59;
Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas. Iš naminio audimo dainos: kompozicija poeto balsui ir skambančiai gausai / Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė. – Vilnius: Kronta, 2005. – P. 76–77. – Priedas: kompaktinė plokštelė [Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas; folkloro grupė Vydraga];
Iš naminio audimo dainos [kino filmas]. – Arvydo Baryso kino kompanija, 2008. Vlado Braziūno eilėraščai skaitomi autoriaus, grojami folkloro grupės Vydraga (vadovas Algirdas Klova);
Braziūnas, Vladas. Poezii = Eilėraščiai / the idea and coordination Inga Lukoševičiūtė; în româneşte de Leo Butnaru, Ruxandra Cesereanu şi Alexandru Matei, Dumitru M. Ion şi Carolina Ilica, Irina Nechit. – Luxembourg, 2013. – (Rumunų ir lietuvių kalbomis). – P. 15.

Vladas Braziūnas


No lietuviešu valodas atdzejojis Indra Brūvere un Pēters Brūveris

<center><br/>* <br/>* * * * * <br/>* * * * * * * * </center>


strazdi un mazie dobumu putniņi manos būrīšos – mani varenākie aizbildņi mana rotaļa visupirmā – dvēseles ielīdz- svarojošās sveces ar vaska- puķu dakstīgiem knābīšiem maziņas punktotas pāves ar pērļu vaiņagiem un zelta gre- dzentiņiem ap kājiņām – noķers un salasīs ne jau pa īstam, nomauks ne jau pa īstam, tas tik tā dziesmā pasacīts, tas sasapņots tas viss – no nekā – bet bij

Vladas Braziūnas


*
* * * * *
* * * * * * * *

špokai ir mažieji uoksų paukšteliai manuos inkiluos – galingiausieji man užtarytojai mano žaismė pirmučiausia – sielos pusiau- svyruonėjančios žvakės su sna- po vaškuolėm dagtelėm, taš- kuotos mažybinės povos su perlų vainikais ir aukso žie- dais ant kojelių – pagaus ir nurinks ne iš tikro, numaus ne iš tikro, tik taip pasakyta dainoj, tai svajota tai visko – iš nieko – ir būta

Fabijoniškės, 1998.VIII.8–2000.VII.30

Braziūnas Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. - Vilnius: Vaga, 2002. - P.49;
Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas. Iš naminio audimo dainos: kompozicija poeto balsui ir skambančiai gausai / Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė. – Vilnius: Kronta, 2005. – P. 51. – Priedas: kompaktinė plokštelė [Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas; folkloro grupė Vydraga];
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj. – Vilnius: Lietuvių literatūroos ir tautosakos institutas, 2007. – P. 237. – (Gyvoji poezija). – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės (CD). – Eilėraštį kompaktinėje plokštelėje (2) skaito autorius;
Iš naminio audimo dainos [kino filmas]. – Arvydo Baryso kino kompanija, 2008. Vlado Braziūno eilėraščai skaitomi autoriaus;
Braziūnas, Vladas. E ramosa ci accershierà la sera [Ir siaus mus vakaras šakotas] / Cura e traduzione dal lituano di Pietro U. Dini. – Novi Ligure (AL): Joker, 2013. – p. 66.– (Parole del mondo). – Lietuvių ir italų kalbomis;
Žaliasis pasaulis. – 2014. – Sausio 30. – P. 8.

Syndicate content